ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
 • 11 กรกฎาคม 2018
 • 34
 • 0
ปริญญาเอก  University of South Australia Adelaide, Australia ปริญญาโท   International University of Japa...
อ่านต่อ
อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
 • 14 กรกฎาคม 2018
 • 40
 • 0
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริ...
อ่านต่อ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 • 14 กรกฎาคม 2018
 • 37
 • 0
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตคณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยปริญญาโท ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประ...
อ่านต่อ
ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
 • 14 กรกฎาคม 2018
 • 39
 • 0
ปริญญาเอก Ph.D  in Religious Study จาก Almeda University. U.S.A. ปริญญาเอก Ph.D in Business Administration จาก LOU...
อ่านต่อ