หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการจับใจความ นักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการจับใจความนักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล
Enhancing good capturing reader and writing skills

 

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), 
เลขานุการบริหารฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด, 
เลขานุการบริหารฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), 
เลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ประสบการณ์ด้านเลขานุการระดับบริหารมากกว่า 40 ปี

 

12 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                  *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ประสิทธิผลพื้นฐานแรกที่ต้องการของนักปฏิบัติงานยุคใหม่ ก็คือ การได้รับความสำเร็จในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ตามด้วยประสิทธิผลพื้นฐานที่สองตามมา คือ  ความก้าวหน้า  โดยมีความเข้าใจว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผล ก็คือ  การมีความรู้ความสามารถในหน้าที่นั้น ๆ  แต่พื้นฐานที่สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นศักยภาพ  (สัญลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ)  แฝงไว้เบื้องหลังของประสิทธิผลทั้งสองพื้นฐานทุก  ๆ ครั้ง ซึ่งถ้าไม่ประเมินแล้ว จะไม่เห็นความสำคัญ  โดยมีผลต่อเนื่องไปถึงความสำเร็จในครอบครัวและสังคม คือ “ศักยภาพการสื่อสาร –  นักพูด  นักฟัง  นักเขียน  และ  นักอ่าน”
ดังนั้น หลักสูตรนี้  จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพที่เริ่มจากรากฐานที่ดีของชีวิต  เรียกว่า  “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด”  ด้วยเทคนิค  “การอ่านแบบจับใจความ”  เพื่อส่งประสิทธิผลต่อสู่การเป็น “นักเขียน”ที่เกิดผล  ตลอดจนผลพลอยได้ของการเป็น “นักพูด” และ “นักฟัง” ระดับมืออาชีพได้อีกอย่างครบวงจร
สรุปแล้ว  องค์กรใด  มีผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพการสื่อสารอย่างครบวงจร  ก็จะช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลของงานเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อความร่วมมือ  ความผูกพัน  อย่างเป็นทีม ความสามารถในการแข่งขัน ความทุมเทการทำงานอย่างเต็มที่ตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งเป็นความคาดหวัง  ความรับผิดชอบ และ ความท้าทาย ที่นักปฏิบัติงาน และ นักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ ไม่อาจจะปฏิเสธได้

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ภาคเช้า
1.  ความสำคัญ “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด” 
2.  วิธีการและเทคนิค “การอ่านจับใจความ”  เพื่อ  “การสรุปความเข้าใจ
     • ที่เกิดผลในการประสาน
3.  การฝึกปฏิบัติกลุ่มด้วยทักษะ  “การอ่านจับใจความ” จากกรณีศึกษา
     • (โดยวิทยากร)
4. นำเสนอผลงานกลุ่ม
5. ประเมินผล และ เฉลยคำตอบ

ภาคบ่าย
6.  การฝึกปฏิบัติกลุ่มด้วยทักษะ “การอ่านจับใจความ”  และ  “การเขียนสรุปความเข้าใจ”  ในการประสานงาน  จากกรณีศึกษา
     • (กรณีศึกษาจากงานจริงขององค์กร หรือ  วิทยากร)
7.  นำเสนอผลงานกลุ่ม
8.  ประเมินผล และ เฉลยคำตอบ
9.  สรุป คำถาม คำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 12 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

117.00

3,783.00

3,900.00

สมาชิก TNB

3,700.00

111.00

3,589.00

3,700.00

วิธีการชำระเงิน:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม