หลักสูตร TEAM SPIRIT (13 ธ.ค. 61)
3,900.00 บาท
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร TEAM SPIRIT

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

13 ธันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                                 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล: 
“ทีม” เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทีมที่รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น แม้คนเก่งเพียงใดย่อมสร้างผลงานได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่อาศัยทีมที่ดี แต่หลายคนมองว่า การอยู่เป็นฝ่ายเป็นแผนกคือการทำงานเป็นทีมแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ดังนั้น สิ่งที่ทุกองค์กรต้องเร่งทำ คือ“สร้างคนให้สร้างทีม ..เพื่อให้ทีมนั้นเร่งสร้างผลงาน” พร้อมกับทัศคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรของเราได้พัฒนาต่อไป
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างทีมให้สร้างผลงาน ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องทีม การพัฒนาทีม การมุ่งเน้นองค์กรมากกว่าเพียงคำว่า “ฝ่าย” รวมทั้งการทำกิจกรรม เกมส์ Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่าง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและกลยุทธ์การสร้างทีมงานในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน  สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่น และมีความคิดเชื่อในด้านบวก  โดยรู้จักกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: ปลุกจิต กระตุ้นต่อม เรื่อง “Team Spirit” 
1.  ความหมาย และ องค์ประกอบ ของทีม 
2.  เรียนรู้....การเป็นผู้นำทีมที่ดี  
3.  หยั่งลึก....การเป็นสมาชิกทีมที่ดี
4.  กิจกรรม : ดึงเส้นผมออกจากภูเขา
5.  ความจริงที่ต้องรู้....การเข้าใจในพื้นฐานความแตกต่างของสมาชิกในทีม
6.  กิจกรรม ฝ่าฟันอุปสรรค ...กระตุ้นต่อม กระแทกกึ๋น
7.  แก้ปัญหาโลกแตก..........การสื่อสารและประสานงานในทีม

Module 2: มุ่งสู่ “ทีมแห่งความเป็นเลิศ” 
8.  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย...การพัฒนาทีม 
9.  ร่วมกันขจัด.....อุปสรรคของทีม
10. เป้าหมายแห่งชัยชนะ ......สร้างทีมให้เป็น Champion 
11. กิจกรรม อุโมงค์ปริศนา
12. เป้าหมายหลักของ Team Spirit ...... “องค์กร”  
13. ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
14. กิจกรรม Workshop: ร่วมใจ ...สานฝัน...สร้างบ้าน สร้างองค์กร 
15. การปรับทัศนคติในการคิดเชิงบวก (Attitude)
16. สรุป คำถามและคำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 13 ธันวาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

117.00

3,783.00

3,900.00

สมาชิก TNB

3,700.00

111.00

3,589.00

3,700.00

วิธีการชำระเงิน:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม