หลักสูตร เทคนิคการระงับข้อพิพาท แรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร (31 ม.ค. 62)
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร เทคนิคการระงับข้อพิพาท
แรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร

 

วิทยากร: อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี , เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง
เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน,จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน,เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน
เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี,เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด,เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม
เป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

 

31 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
นายจ้างต้องตะหนักอยู่เสมอว่า จะทำทุกวิธีทางที่จะผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงกับคู่ค้า การผลิตสินค้าต้องใช้การลงทุนและการจ้างแรงงาน การอยู่ร่วมกันของพนักงานในจำนวนมากๆ ก็มักจะหนีไม่พ้นการทำผิดวินัยในการทำงาน การกล่าวโทษทางวินัย หรือการเกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ผู้บริหารงานบุคคลจึงเป็นหน้าที่หลัก ที่จะต้องใช้เทคนิคในการเข้าไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ให้ปัญหานั้นยุติลงได้

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้กฎหมายแรงงานแล้วนำไปปฏิบัติจริงต่อการบริหารงานในองค์กร
2. เพื่อให้ทราบหลักในการสอบสวนทางวินัย การกล่าวโทษ หรือการใช้เทคนิคในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ให้ปัญหานั้นยุติลงได้
3. เพื่อเรียนรู้และทราบขั้นตอนวิธีการทำงานของศาลแรงงาน ในกรณีที่มีลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงานและการต่อสู้คดีให้ชนะคดีในศาลแรงงาน

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. ข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างคืออะไร?
2. ข้อตกลงเกี่ยวกับนายจ้าง ที่นายจ้าง – ลูกจ้าง ต้องปฏิบัติตามคืออะไร?
3. การให้นโยบาย หรือการกำหนดอำนาจหน้าที่ รปภ.ที่รักษาการณ์ในองค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรคำนึงถึงอะไร?
4. เมื่อ รปภ.รายงานถึงพนักงานทำผิดวินัยในการทำงาน ผู้บริหารบุคคลต้องดำเนินการอย่างไร?
5. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่แตกต่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์อย่างไร?
6. การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน จะตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างไร?
7. การใช้คนให้ตรงกับงานและถูกใจหัวหน้างาน ผู้บริหารงานบุคคลควรปฏิบัติอย่างไร?
8. การพิจารณาค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการ – ต้องทำสัญญาอย่างไร?
9. สัญญาจ้างแรงงานมีกี่ประเภท?
10. เมื่อมีหัวหน้างานอนุมัติการลาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ ผู้บริหารงานบุคคลต้องดำเนินการอย่างไร?
11. เมื่อมีพนักงานมาทำงานสายเป็นอาจิน จะแก้ไขปัญหาอย่างไร?
12. เมื่อมีพนักงานใช้สถานที่ทำงาน ทำการแสวงหาประโยชน์ในกับตนเอง จะเข้าดำเนินการอย่างไร?
13. เมื่อมีพนักงานเข้ามาร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เงินขึ้นน้อยกว่าเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่ภายในปีนั้น แทบไม่ได้หยุดงานเลย จะแก้ปัญหาอย่างไร?
14. การสอบสวนพนักงานทำผิดวินัยในการทำงาน หลักการสอบสวนต้องปฏิบัติอย่างไร?
15. การพิจารณาอนุมัติเลื่อนตำแหน่ง ควรตรวจสอบอย่างไร?
16. การกล่าวโทษทางวินัยให้กับพนักงาน กรณีร้ายแรง / ไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร?
17. โทษที่ไม่ร้ายแรงมีลักษณะอย่างไร? และต้องกล่าวโทษอย่างไร?
18. โทษที่ร้ายแรง มีลักษณะอย่างไร? และต้องดำเนินการอย่างไร?
19. การกระทำอันไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติอย่างไร?
20. เมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กร ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ผู้บริหารงานบุคคลจะใช้เทคนิคอย่างไร? ให้ปัญหานั้นยุติลงได้
21. เมื่อมีพนักงานทำผิดวินัยร้ายแรง หัวหน้างานและผู้จัดการสอบข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นให้พนักงาน หยุดงาน 10 วัน แล้วนำเสนอเรื่องถึงฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร?
22. ก่อนเลิกจ้างพนักงานความตรวจสอบสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับมีอะไรบ้าง?
23. การบอกเลิกจ้างพนักงาน รายวัน – รายเดือน หรือลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวอย่างไร?
24. พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง จึงถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไปฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องเงินต่างๆ จะใช้เทคนิคอย่างไร? ให้ลูกจ้างถอนฟ้องและจากกันด้วยดี
25. ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงและมีความเสียหายเกิดขึ้น นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินค่าจ้าง และเงินประกันเข้าทำงาน นายจ้างทำได้หรือไม่?
26. เลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร? ไม่ให้เกิดปัญหามาฟ้องนายจ้างภายหลังได้
27. การดำเนินคดีในศาล เมื่อผู้ประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานจะให้ข้อมูลหรือเปิดช่องอย่างไร? ให้ผู้ประนอมสามารถไกล่เกลี่ยและตกลงกันได้ เพื่อถอนฟ้อง
28. การดำเนินคดีในศาล ควรปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยของศาลอย่างไร?
29. การสืบพยานโจทก์ หรือจำเลย จะเตรียมเอกสารหรือพยานต่างๆ เพื่อนำเสนอให้ศาลสรุปข้อเท็จจริง  และตัดสินคดีให้ชนะอย่างไร?
30. การยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นตัดสินคดีไปแล้ว จะยื่นอุทธรณ์อย่างไร? 
31. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน ซึ่งผู้บริหารงานบุคคลควรรู้ มีอะไรบ้าง?

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 31 มกราคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม