หลักสูตร Competency - Based Interview (14 ม.ค. 61)
2,900.00 บาท
4,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร Competency - Based Interview

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

14 มกราคม 2562
  09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหคุผล
การคัดเลือกคนเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท ถือว่ามีความสำคัญยิ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ขั้นตอนหนึ่งที่ผู้บริหารและหัวหน้างานจะละเลยไม่ได้คือ การสัมภาษณ์งาน องค์กรที่ได้มีการกำหนดความสามารถของทั้งองค์กรและตำแหน่งงาน (Core Competency and Job Competency) แล้วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและหัวหน้างานจะต้องนำเงื่อนไขดังกล่าวมาประยุกต์ในการสัมภาษณ์งาน เพื่อจะได้คัดเลือกพนักงานหรือ Candidates ให้เหมาะสมกับทั้งองค์กรและตำแหน่งงานที่ต้องการ ทั้งนี้ยังส่งผลดีต่อการที่จะทำการพัฒนาและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคในการนำ Competency ไปใช้ในการสัมภาษณ์งาน เรียนรู้เทคนิคในการสร้างคำถามและการกำหนดความคาดหวัง ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การใช้ Competency ในการสัมภาษณ์งาน การสร้างคำถามและการกำหนดความคาดหวัง ตลอดจนข้อควรระวังสำหรับการสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของ Competency เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ดังกล่าวอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง 

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคในการสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของ Competency

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 

หัวข้อการอบรม
1. Competency Overview (ความเข้าใจใน Competency เบื้องต้น)
2. Introduction Competency-based Interview (CBI) (การสัมภาษณ์บนพื้นฐานของ Competency)
3. STAR model for CBI (รูปแบบ STAR สำหรับการสัมภาษณ์)
4. Workshop1: STAR Technic
5. Presentation 1 (นำเสนอผลงาน workshop1)
6. How to prepare CBI question (เทคนิคการสร้างคำถามของ CBI)
7. Expected competency level/band (การกำหนดความคาดหวัง Competency)
8. Workshop 2: CBI Question
9. Presentation 2 (นำเสนอผลงาน workshop 2)
10. CBI Pitfalls (หลุมพรางและข้อควรระวังของ CBI)
11. สรุป คำถามและคำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระก่อนวันที่ 14 มกราคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

4,300.00

129.00

4,171.00

4,300.00

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม