หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR (อบรม 1 เม.ย. 62)

การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR

 

วิทยากร: ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดำริ จำกัด,
ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG Group) ;
Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian Glass Co., Ltd.,
The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช 
โรงพยาบาลปิยะเวทที่ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ก จำกัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จำกัด ฯลฯ

 

1 เมษายน 2562
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
     ตัวชี้วัด (KPIs) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งเครื่องมือหนึ่งในปัจจุบันของการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่งช่วยทั้งในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นมาตรวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าปัญหาและความผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญญาณให้กับผู้บริหารขององค์กรในระดับต่างๆได้ทราบถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์ยุทธวิธีและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบของตน เพื่อจะได้ตอบสนองปรับตัวเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
     สำหรับตัวชี้วัดในหน่วยงานHR ก็สามารถปรับมาเป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้จริงตามที่ผู้บริหารองค์กรต้องการการวัดผลการดำเนินงาน อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่ใช้ตัวชี้วัดแบบเดิมๆ เหมือนที่เคยปฏิบัติกันอยู่

 

วัตถุประสงค์  
   1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
       ขององค์กรและเข้าใจเทคนิคขั้นตอนในการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
   2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร
       ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการใช้ติดตามและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และการดำเนิน
       งานตามภารกิจของฝ่ายงานต่าง ๆ 
   3. ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการออกแบบจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
   4. ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำข้อมูลแบบฟอร์มที่ทางวิทยากรกำหนดให้  สามารถดำเนินการไปปรับใช้กับ
       องค์กรได้
   5. ผู้สัมมนาสามารถแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ แชร์ข้อมูล  จากผู้เข้ารับการสัมมนาด้วยกัน และสามารถต่อยอดการจัดแผน
       action planได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อการฝึกอบรม
   1. ความสำคัญของการประเมินผลการดำเนินงานต่อความสำเร็จขององค์กร
   2. การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดในเชิงระบบของกระบวนการธุรกิจ
   3. การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน HR
   4. การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของบริษัท กระจายสู่ฝ่ายงาน HR  เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับฝ่าย   
   5. กระบวนการ การจัดทำแผน Action Plan  ของบริษัท มาเป็นกรณีศึกษา
   6. วิธีการออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ
   7. การจัดทำแบบฟอร์ม จากแผนองค์กรลงสู่แผนงานของ  HR
   8. การออกแบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Based KPIs)
   9. การกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดหน่วยงาน
  10. การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 1 เมษายน 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

3,395.00

3,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม