หลักสูตร Competency–Based Model Management (CBM) (อบรม 3 เม.ย. 62)

Competency–Based Model Management (CBM)
จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ

                  

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

3 เมษายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหคุผล
     นักวิชาการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ได้พยายามหาคำตอบที่จะตอบโจทย์เรื่องการค้นหาและพัฒนาศักยภาพหรือความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่แท้จริงของบุคคล ซึ่งได้ถูกเรียกกันว่า Competency และได้ถูกนำมาใช้ในระยะเวลามานานพอสมควร เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารและผู้ที่อยู่ในวงการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมากมายและบางองค์กรก็ได้นำระบบ Competency–Based Learning มาเป็นรากฐานของการวางระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบที่เรียกอีกอย่างว่า Competency–Based Model วิเคราะห์เจาะลึกการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องความต้องการในด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของกรองค์กรที่เกี่ยวกับขีดความสามารถของบุคคลในองค์กรทั้งระบบในด้านทรัพยากรบุคคลที่เกิดจาการวางระบบรากฐานของ Competency  เพื่อตอบสนองการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและให้ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากรนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
   1) ความรู้ ความเข้าใจในด้าน Competency–Based Learning ทั้งระบบในแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการทางด้าน Competency–Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3) ต่อยอดการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
   4) เพิ่มศักยภาพในด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ

 

หัวข้อการอบรม
   1) ความเป็นมาและแนวคิดของ  Competency
   2) Competency คืออะไร ?   และมีความสำคัญอย่างไร ?
   3) กระบวนการที่มาที่ไปของ Competency ไปสู่ Learning Organization (องค์กรแห่งการเรียนรู้) 
   4) กระบวนการสร้าง Competency–Based Learning (CBL)
   5) กระบวนการสร้าง Competency–Based Management (CBM)
   6) การสร้าง Competency-Based Model  ทั้งระบบ
   7) การจัดตั้งคณะทำงาน Competency–Based Management 
   8) ประเภทของ Competency ที่จำเป็นต้องรู้ 
   9) ขั้นตอนการหา Core Competency เชิงปฏิบัติ 
 10) ขั้นตอนการหา Functional Competency เชิงปฏิบัติ 
 11) การประเมิน Competency และการกำหนดระดับความคาดหวัง
 12) การวิเคราะห์หา Competency Gap Assessment (CGA) (การประเมินหาช่องว่างความสามารถ)
 13) เทคนิคการสร้างแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM
 14) แนวทางการสร้างแบบประเมิน Competency รายบุคคล แบบ CBM
 15) การนำ Competency-Based Model ไปใช้ในแนวทางการบริหารงานบุคคล
 16) Competency Dictionary & Case Study (CBM) 
 17) Workshop : Set Up Competency–Based Model Management 
 18) สรุปคำถาม-คำตอบ

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 3 เมษายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม