หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals (อบรม 2 เม.ย. 62)

IDP to Drive the Company Goals 
การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร    

  

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

2 เมษายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหคุผล
     การจัดทำ Competency ที่ผ่านมาในองค์กรของแต่ละองค์กรนั้น ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการสร้างระบบ Competency – Based Model มาก่อนเพียงแต่เป็นการจัดทำ Competency โดยวิธีดูจาก JD ลักษณะงานที่เก็บไว้ หรือบางครั้งก็ใช้วิธีการวิเคราะห์เองจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบางครั้งก็ใช้วิธีกำหนดโดยผู้บริหารสูงสุดในองค์กร แต่แนวทางการจัดทำ Competency ที่ได้ผลและถูกต้องจะต้องมีการกำหนด Competency ร่วมกันแล้วแต่ว่าจะเป็นประเภท Competency ในแบบไหน ลักษณะใด ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนา Competency โดยการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยการกำหนด Competency ที่องค์กรต้องการ  เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็น Need มากกว่า Want ที่เป็นรูปแบบเดิมๆที่ไม่ได้ตอบโจทย์และไม่ได้แก้ปัญหาการพัฒนาทางด้านบุคคลได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
   1. ทำให้รู้และมีความเข้าใจในการกำหนด Competency ในองค์กรได้อย่างถูกต้องชัดเจน
   2. ใช้เป็นแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
   3. การทำแผนพัฒนารายบุคคลให้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม
   1) คนที่ “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ?
   2) HRD จะดีได้ การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ต้องโดนใจ
   3) Workshop : ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
   4) การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นคนที่ “ดีและเก่ง”
   5) ทำไมการกำหนด Competency ร่วมกันถึงเป็นวัตถุประสงค์องค์กร
   6) เทคนิคการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM
   7) ขั้นตอนการกำหนด Core Competency เชิงปฏิบัติ 
   8) ขั้นตอนการกำหนด Managerial / Functional Competency เชิงปฏิบัติ 
   9) การประเมิน Competency และการกำหนดระดับความคาดหวัง
 10) การวิเคราะห์หา Competency Gap Assessment (CGA)
 11) การประเมินหาช่องว่างความสามารถ
 12) การติดตามและประเมินผลการทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 13) Competency Dictionary & Case Study (CBM) 
 14) Workshop: การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM
 15) สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 2 เมษายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม