หลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก (อบรม 11 เม.ย. 62)

ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก
Proactive for HRM & HRD Skill

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

11 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหคุผล
องค์กรจะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความสำคัญที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถ โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของบุคคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรว่าจะมีการจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD&HRD) ไปในทิศทางหรือแนวทางแบบไหนที่จะสามารถรองรับการปรับตัว และการเตรียมพร้อมทางด้านศักยภาพของบุคคลให้มากขึ้นในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางธุรกิจในเชิงรุก ทันเวลา ทันเหตุการณ์และล่วงหน้า ได้พร้อมไปกับการพัฒนา การเติบโต เกิดความมั่งคั่ง นำพาองค์กรไปสู่ความเจริญในที่สุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการต่างๆ ในด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืน

 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
   1) เรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (HR) 
   2) ปรับประยุกต์ใช้กับงานด้านทรัพยากรบุคคล(HR)ในเชิงรุก
   3) ตอบสนองนโยบายงานด้านทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
   4)เห็นทิศทางและแนวโน้มงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
   1) อะไรคือการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
        Workshop: ค้นหาปัญหาที่มีมานานของงานด้าน HR
   2) บทบาทหลักของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) เชิงรุก
   3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล (HR) เชิงรุก
   4) กระบวนทัศน์ของ HR (Paradigm Shift in HR) 
   5) วงจรทิศทางการขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคล (HR)ไปสู่ระดับองค์กร
   6) ปัญหาจากการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM&HRD) 
   7) ความสำคัญ และรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
   8) 4 มิติสำหรับการเพิ่มประสิทธิผลที่เกี่ยงโยงกับ (HR)
           -  Competency Concept
           -  Human Capital Management
           -  People and Team Management 
           -  Organization Development
   9) 6+2 มิติงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ในเชิงรุก
 10) กลยุทธ์ทิศทางของงานด้านทรัพยากรบุคคล(HR)ทั้งระบบ
 11) วิเคราะห์ศักยภาพที่จำเป็นต้องพัฒนาสำหรับบุคคลากร
        Workshop: วิเคราะห์แต่ละมิติงานด้าน (HR) ในเชิงรุก

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 11 มกราคม 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม