หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 30 เม.ย. 62)

Super Service Excellence
(การบริการชั้นเยี่ยม)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า
30 ปี

 

30 เมษายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือจะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “การบริการชั้นเยี่ยม” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค...การบริการชั้นเยี่ยม... สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการบริการที่เรียกว่า..บริการชั้นเยี่ยม...ได้ด้วยตนเอง 

 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านบริการให้เป็นการบริการชั้นเยี่ยม 

    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1: กุญแจสำคัญของ....การบริการชั้นเยี่ยม

   1. คำว่า....Super Service Excellence
        (เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “Super Service Excellence”  และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ…
        การบริการชั้นเยี่ยม…ว่าเป็นอย่างไร) 
   2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการบริการ
   3. เรียนรู้และเข้าใจ...พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
   4. เทคนิคการรับมือลูกค้าในแต่ละประเภท 
   5. ขั้นตอนการให้บริการ...สู่การเป็นนักบริการชั้นเยี่ยมด้วยการบริการแบบ GIDC
   6. เทคนิคการบริการชั้นเยี่ยม
           • การสังเกตลูกค้า
           • รู้ความต้องการของลูกค้า
           • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าฅ
           • เข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า
   7. กิจกรรม...บริการอย่างไรถึงเรียกว่า...การบริการชั้นเยี่ยม”
  

Module 2: บริการที่ใช่....ครองใจลูกค้า
   8. เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ...เพื่อการเป็นนักบริการชั้นเยี่ยม
           • การพูด         
           • ภาษา
           • น้ำเสียง
           • การฟัง
   9. สร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ...
        (เรียนรู้...เกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานบริการและรักในงานบริการ ซึ่งจะทำให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น)
 10. เรียนรู้มารยาท บุคลิกภาพ และลักษณะท่าทาง
 11. การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
           • ตั้งแต่แรกพบจนลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก
        (เรียนรู้...เทคนิคการบริการชั้นเยี่ยมให้กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป)
 12. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอลูกค้าร้องเรียน
        (เรียนรู้...เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอลูกค้าร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ พบหน้า หรือทาง Social media ต่าง ๆ)
 13. กิจกรรม...บริการที่ใช่...ครองใจลูกค้า
 14. Role play...การแก้ไขปัญหา...สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
        (สร้างบทบาทสมมุติ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในงานบริการ)
 15. กิจกรรม “การประเมินผลและการวิเคราะห์ตนเอง”
 16. สรุป คำถามและคำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 30 เมษายน 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
เมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม