หลักสูตร The Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ) (อบรม 4-5 มิ.ย. 62)

The Professional Trainer
(การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

4-5 มิถุนายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การฝึกอบรมและสัมมนาประสบความสำเร็จก็คือ   การเป็นวิทยากรฝึกอบรม  ที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่หน่วยงานเชิญจากภายนอก  หรือเป็นวิทยากรภายในหน่วยนั้นๆก็ตาม เพราะปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆได้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกันมากขึ้น สังเกตได้จากมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  มีการจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่    ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมในการรับการเติบโตขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรภายในจะสามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้ความรู้  ฝึก  - ปฏิบัติพนักงานให้เกิดความชำนาญ  เพื่อทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตามที่องค์กรมุ่งหวัง ประโยชน์ของการสร้างวิทยากรภายในหน่วยงาน ที่เห็นได้ชัดก็คือ จะช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณฝึกอบรม เวลา   และที่สำคัญวิทยากรภายในเหล่านี้มีความเข้าใจในภารกิจและวัฒนธรรมองค์กร  รู้จักงาน รู้จักข้อขัดแย้ง  ทำความเข้าใจปัญหาได้เร็ว  จึงสามารถกำหนดเนื้อหาในการสอนได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

วัตถุประสงค์

  1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

  2) ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ถ่ายทอด

  3) ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม

  4) บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอก

  5) ทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop 

วันที่หนึ่ง  (แนวคิด , เทคนิค และ  Audition)

  1) ทำไมถึงเป็นวิทยากรมืออาชีพไม่ได้สักที ?  Workshop: ปัญหาของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

  2) การฝึกอบรม (ความหมาย จุดมุ่งหมาย กระบวนการฝึกอบรม)

  3) ทำอย่างไรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ -3P

  4) องค์ประกอบการสื่อสารที่มีผลต่อการฝึกอบรม

  5) กฎ 7 ข้อที่วิทยากรจำเป็นต้องรู้ในความเป็นมืออาชีพ

  6) เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังที่ปิดตัวเองให้คล้อยตาม

  7) ทฤษฎี  “T+S+D” ที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความทรงจำในการับรู้

  8) เจาะลึกเทคนิคการถ่ายทอดอย่างง่ายไปถึงยาก

  9) เปิดและปิดการฝึกอบรมอย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม

10) แนวคิดและการจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนออย่างเป็นระบบ

11) กรอบแผนการนำเสนอที่วิทยากรจะต้องจัดเตรียม

12) ทักษะที่จำเป็นต้องมีในการเป็นวิทยากร

13) *ดู DVD จากวิทยากรมืออาชีพประกอบการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

14) *Audition ดูทักษะของแต่ละคน  (พูดแนะนำตัวและพูดเรื่องประทับใจ) ใช้เวลาท่านละ 5 นาที

***ให้การบ้านเตรียมเป็นวิทยากรจริงบรรยายประกอบอุปกรณ์เรื่องที่ตนถนัดหรือเรื่องที่จะต้องนำเสนอในการทำงานจริง ใช้เวลาท่านละ 15 นาที ในวันที่สอง  Finalist เป็นวิทยากรจริง***


วันที่สอง
(Finalist , ปรับบุคลิกภาพ และ การประเมินผล)

  1) ตรวจสอบบุคลิกภาพภายในว่ามีความพร้อมหรือไม่ ? 
        (เช่นความรู้ ความเชื่อมั่น การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น)

  2) บุคลิกภาพภายนอกที่ดีทำอย่างไร ? 
        (น้ำเสียง สายตา ท่วงท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า  การเดิน การทรงตัว  การแต่งกาย  และการใช้ภาษา)

  3)     อากัปกิริยาต่างๆที่ไม่พึงปฏิบัติ
        (การใช้มือ ล้วง แคะ แกะ เกา เขย่า ยัก โยก ถอน ค้อน กระพริบ)

  4) ลูกเล่นหรือเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและติดตาม

  5) ทำอย่างไรที่จะลดความประหม่าและความตื่นเต้น

  6) ข้อบกพร่องจากการเป็นวิทยากรที่ควรพึงละการปฏิบัติ

  7) ข้อควรพิจารณา ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร

  8) การประเมินผลการฝึกอบรมที่หลากหลาย

  9) การใช้สื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ

10) Finalist รายบุคคลพร้อมวิทยากรประเมินผลเป็นผู้ให้คำ แนะนำและให้คะแนน

ก่อนเริ่มจะมีการให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการเป็นวิทยากรทั้งหมดจาก

            • วิทยากร

            • อาจจะมีการบันทึกเทปการเป็นวิทยากรของแต่ละบุคคล 

            • เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ 

            • สรุป ถาม-ตอบจากการฝึกอบรม 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด” 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 4-5 มิถุนายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

8,700.00

261.00

8,439.00

8,700.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม