หลักสูตร Time management (อบรม 1 ก.ค. 62)


Time Management for Effective Work

การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

1 กรกฎาคม 2562

  09.00 – 16.00 .

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          พนักงานจำนวนไม่น้อยที่ดูจะทำงานวุ่นวายทั้งวัน  มีแต่งานด่วนและด่วนที่สุด  จนทำให้ชีวิตในแต่ละวันดูจะยุ่งเหยิงไปหมด  หลาย ๆ คนยังคิดว่าการดูยุ่งเหยิงคือการทุ่มเทและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ขณะที่อีกหลายคนก็ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไร  ทำงานตามแต่สิ่งที่จะเผชิญโดยไม่มีการวางแผนการทำงานในแต่ละวัน  และอีกหลายคนรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลาไปทั้งวันแต่ได้งานไม่สมกับสิ่งที่ได้ลงทุนไป และอีกอย่างหนึ่งก็คือ เนื่องจากเสียเวลาไปกับเรื่องปลีกย่อยที่ไม่มีสาระสำคัญมากเท่าใดนัก ดังนั้น การบริหารเวลา หากเราสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารเวลาเพื่อใช้เวลาแต่ละช่วงให้มีคุณค่าและประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้  คงจะทำให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และแน่นอน... สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานด้านอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

 

1.    ด้เรียนรู้และมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารเวลา

2.    สามารถนำหลักการและแนวคิดในการบริหารเวลาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เหมาะสมสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้และที่อยู่นอกการควบคุม

3.    ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดลำดับของความสำคัญก่อน-หลังในการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. ทำไมถึงต้องบริหารเวลาให้ดีและคุ้มค่า
 2.  บริหารเวลาไม่ใช่บริหารนาฬิกา
 3. Workshop : Time Management Problem
 4. สาเหตุที่ยุ่งเหยิงและไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารเวลา
 5. เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีสมดุล
 6. เทคนิคการจัดสรรเวลาในการทำงาน
 7. เคารพเวลาของตนเอง และเวลาของผู้อื่น
 8. เคล็ดไม่ลับสร้างเวลาให้มากขึ้นได้
 9. วิธีการประหยัดเวลาและความผิดพลาดในการใช้เวลา
 10. Clip VDO “Power and Value of Time –Jar of Life”
 11. Workshop: เวลาหายไปไหน?
 12. เจาะลึกเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนการทำงาน
 13. จัดช่วงเวลา (เทคนิค “8+8+8”)
 14. จัดกลุ่มงาน (เทคนิค “Time Matrix”)

·         จัดลำดับงาน (เทคนิค “20/80”)

·         จัดแผนงาน (เทคนิค “Action Plan”)

·         Workshop: Time Management Solution

         15. สรุปคำถาม-คำตอบ

รูปแบบการฝึกอบรม
     1. การบรรยาย กระตุ้นแนวคิด : 40%
     2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน
     3. กิจกรรมการเรียนรู้ (สถานการณ์จริง & Clip VDO): 60%

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 1 กรกฎาคม 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม