หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0 (อบรม 2 ก.ค. 62)


กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

2 กรกฎาคม 2562
09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการตลาดดิจิตอลได้มีบทบาทมากขึ้นต่อธุรกิจเนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมใช้

สื่อดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนการซื้อ การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และราคาของผู้ขายแต่ละรายและการซื้อขายรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ จะเห็นว่าสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ จึงหันมาใช้การตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อแบบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นแนวโน้มการตลาดที่จำเป็นสำหรับโลกยุคดิจิตอลแทนรูปแบบเดิมๆเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีการทำการตลาดดิจิตอลเริ่มจากการตลาดผ่านเว็บไซต์ คือการเพิ่มการยอดเข้าดูเว็บไซต์รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดธุรกรรมผ่านช่องทางเว็บไซต์ในการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บโดยตรง

 

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้เทคนิคการจัดการช่องทางการตลาด ในยุค 4.0

2. เข้าใจพฤติกรรมและเทรนด์ของกลุ่มเป้าหมายก่อนทำธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ 

3. ปัญหาและความเสี่ยงของธุรกิจในยุคดิจิทัล (Risk of Digital Business)

4. เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆในการทำ Digital Marketing ผ่าน Social Media, Mobile, Content Marketing 

5. รวบรวมตัวอย่างของการทำ Digital marketing ที่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. พฤติกรรมการซื้อและความคาดหวังของลูกค้าเป้าหมาย

2. ขอบเขตการตลาด 4.0

3. Customer Journey และ กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Decision Process)

4. ประสบการณ์ของลูกค้า หรือ Moment of Truth สำคัญอย่างไร

5. กิจกรรม: วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

6. ช่องทางการตลาดยุคใหม่ (Marketing Place 4.0)...เลือกเพื่อตอบโจทย์อะไรบ้าง?

7. OMNI Channel คืออะไร เกี่ยวข้องกับการตลาด 4.0 อย่างไร 

8. Online และ Offline … ช่องทางไหน work กว่า หรือ ทั้งคู่

9. จัดการช่องทางการตลาดอย่างไร

           • ให้โดนใจลูกค้า

           • ให้คุ้มค่าใช้จ่าย

10. แนวทางการประยุกต์ช่องทางการตลาด 4.0 สำหรับ

11. ธุรกิจ B to C (Business to Consumer)

12. ธุรกิจ B to B (Business to Business)

13. สรุป คำถามและคำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 2 กรกฎาคม 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม