หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 1 พ.ย. 62)

การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
Professional Negotiation and Handling Objection Skills

 

วิทยากรอาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

1 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
       หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ 
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
    1. เข้าใจลูกค้า มองให้ทะลุ 
    2. ขั้นตอนและการบริหารจัดการลูกค้าในการขาย
    3. การจัดการข้อโต้แย้ง

         3.1 ลักษณะของข้อโต้แย้ง

         3.2 แนวทางการจัดการ

         3.3 ตัวอย่างคำพูดในการจัดการข้อโต้แย้ง

    4. กิจกรรม การรับมือเมื่อลูกค้าโต้แย้ง
    5. การเจรจาต่อรอง

         5.1 วิเคราะห์หลักการเจรจาต่อรอง

                 - การวิเคราะห์ปัจจัยที่นำมาใช้ในการเจรจาต่อรอง

         5.2 การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจรจา  

                 - สถานการณ์ของคู่เจรจา

                 - การกำหนดตารางการเจรจาต่อรอง

         5.3 กลยุทธ์การเจรจาแบบลื่นไหล

                - การสำรวจความต้องการคู่เจรจา

      - การพิจารณาข้อเสนอ

      - การแลกเปลี่ยนข้อตกลง

        - ขอบเขตของการต่อรอง

        5.4 สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

        5.5 ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง

        5.6 การยุติการเจรจา

        5.7 กิจกรรมการเจรจาต่อรอง
    6. สรุปคำถามและคำตอบ


“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 1 พฤศจิกายน 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
    บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
    โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
    โทรสาร  02-615-4479

    เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
    อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
    เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์    

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม