หลักสูตร ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC (Asean Economic Community by the Cross Techniques) (อบรม 3-4 ธ.ค. 62)

ก้าวล้ำทันภาษากับ English For AEC
(Asean Economic Community by the Cross Techniques)

 

“เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
(สงวนลิขสิทธิ์โดย HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.)

 

วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชน
วิทยากรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลวัยทำงานและผู้บริหาร
ประสบการณ์กว่า 20 ปี

 

เจ้าของผลงาน
“คิดไทยพูดอังกฤษ”

3–4 ธันวาคม 2562
09.00 – 17.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                                                    * สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนภายใต้ AFTA  (เขตการค้าเสรีอาเซียน) กับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ทำให้จะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราต้องมีการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เราคงไม่อาจปฏิเสธว่าเรายังมีข้อเสียเปรียบทางด้านภาษาอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนาศักยภาพด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเปิดตลาดค้าเสรีได้อย่างทัดเทียมประเทศอื่น 

  หลักสูตร “ English For AEC”จึงพัฒนาขึ้นเพื่อขจัดจุดอ่อนทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษรวมทั้ง ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีมาตรฐานแบบมืออาชีพ เพื่อให้เราก้าวเข้าสู่การแข่งขันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: Asean Economic Community) ได้อย่างมั่นใจ ด้วยเทคนิคง่าย ๆ แต่ได้ผลภายในระยะเวลาอันสั้น ด้วยสุดยอดเคล็ดลับ  “ The Cross”  ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย และจับต้องได้เป็นรูปธรรม  

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบรรลุถึงวิธีการพื้นฐานในการพูดและเขียนสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะสามารถพูดและเขียนประโยคซับซ้อนเช่นนี้ได้ภายในเวลา 7 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic Community)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดระบบความคิดเพื่อผลิตประโยคในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างไม่รู้จบ ผ่านทางเครื่องมือการจัดระบบความคิดที่เรียกว่า “The Cross”

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักวิธีการสร้างคลังคำศัพท์ขึ้นอย่างเป็นระเบียบและสามารถเรียกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเคล็ดลับรวมทั้งสูตรสำเร็จในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

วันที่หนึ่ง (ฝึกพูด+อ่าน)

Module 1 Mindset Change ทะลายกรอบความคิด ไม่ยึดติดรูปแบบเดิม

1. ทบทวนและจัดระบบความรู้เดิม

2. ลองฝึกสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไป เพื่อความเข้าใจอย่างถึงแก่น

3. กิจกรรม : แบบฝึกหัด การสร้างประโยคพื้นฐานทั่วไป

4. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบพื้นฐาน 

             • ฝึกขยายประโยคพื้นฐานด้วยตัวขยายต่างๆ แบบง่ายๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

5. กิจกรรม: แบบฝึกหัด การฝึกขยายประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Module 2 ฟุตฟิต ฟอไฟ อย่างไรให้ง่ายนิดเดียว

6. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (เน้นการพูดและการเขียน) 

             • ฝึกการใช้กลุ่มคำและประโยคย่อยมาเป็นตัวขยายเพิ่มเติม 

             • ฝึกการพูดและเขียนประโยคยาวๆอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมชาติ

7. กิจกรรม:  แบบฝึกหัดการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ

8. เทคนิคการขจัดความซับซ้อนทางภาษาอังกฤษ

             • ฝึกจัดการกับข้อความที่ซับซ้อน โดยทำความรู้จักกับประโยคชนิด

     พิเศษที่นำเอาประโยคย่อยมาทำเป็นส่วนหลัก

9. กิจกรรม: แบบฝึกหัดการทำความเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน

Module 3 TENSE กุญแจสื่อสารภาษาแห่งความสำเร็จ  

10. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ความหมายลึกซึ้ง ด้วย Tense ต่าง 

             • ความรู้จักกับ Tense ต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร     

             • ฝึกการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบย้อนกลับ เพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ อย่างถ่องแท้

11. กิจกรรม : แบบฝึกหัดเรื่อง Tense และการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบย้อนกลับ

12. สรุปสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมด

             • สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมดลงในอุปกรณ์พิเศษ (ทางวิทยากรจัดเตรียม) เพื่อง่ายแก่การจดจำและสะดวกต่อการนำไปฝึกหัดต่อด้วยตนเอง

13.   สรุปคำถาม และคำตอบ

 

วันที่สอง (ฝึกเขียน)

Module 4 เตรียมพร้อม และ ฝึกฝน Yes You can do!!!

14. เรียนรู้และฝึกฝนหลักในการสื่อสารความคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยการเขียน รวมทั้งการเตรียมตัวตามขั้นตอนต่างๆของการเขียนเชิงธุรกิจ

15. กิจกรรม : ฝึกเขียนจดหมาย, อีเมล์เชิงธุรกิจในโอกาสต่างๆ

             • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งความประสงค์และการตอบการแจ้งความประสงค์

             • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์เสนอราคา

             • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์แจ้งให้ชำระค่าสินค้าและบริการ

             • ฝึกเขียนจดหมายและอีเมล์ตอบรับเมื่อผู้เขียนมาร้องเรียน (การปฏิเสธหรือการยอมรับข้อร้องเรียนและแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

16. กิจกรรม :ฝึกเขียนเอกสารทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ

             • ฝึกเขียนใบแจ้งลักษณะงาน (Job Description) 

             • ฝึกเขียนข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release)

             • ฝึกเขียนจดหมายเชิญ (Invitation)

             • ฝึกเขียนระเบียบวาระ และ รายงานการประชุม 

Module 5 Write like a Pro  

17. เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเขียนเชิงธุรกิจ                  

             • ฝึกเทคนิคการเขียนให้ตรงประเด็น 

             • ฝึกเทคนิคการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อให้ขายดี

             • ฝึกเทคนิคการเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำต่างๆ ในการเขียนเชิงธุรกิจ

18.   สรุปคำถาม และคำตอบ

 

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 3-4 ธันวาคม 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม