หลักสูตร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาพูดด้วยภาษาอังกฤษ (อบรม 22 พ.ย. 62)

เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาพูด
ด้วยภาษาอังกฤษ

(How to build up your confidence to speak English)

 

วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
อดีตผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

22 พฤศจิกายน 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

**สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ช่วงที่ยากลำบากที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษคือ การเริ่มต้นพูด เพราะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเขินอาย ประหม่า หวาดกลัวว่าจะใช้คำผิด และวิตกกังวลไปต่าง ๆ 

ดังนั้น  เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี  ก็ต้องเริ่มจากการใช้ประโยคต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของการทำงานเมื่อต้องสื่อสาร ด้วยประโยคที่ง่าย ๆ ฟังแล้วเข้าใจชัดเจน  ซึ่งหากได้มีโอกาสใช้ฝึกกันอย่างคุ้นเคยแล้ว  จะไม่กังวลและมั่นใจมากยิ่งขึ้น  เพราะหากผู้พูดยังคงกังวลที่คิดแต่จะใช้รูปประโยคชั้นสูงและสละสลวยด้วย  แต่พูดอะไรออกมาไม่ได้  สถานการณ์ในการสนทนาจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม  

แต่ถ้าการสนทนาสามารถเริ่มต้นผ่านไปได้แล้ว “ ความมั่นใจของการพูดภาษาอังกฤษ”จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถสนทนาต่อได้อย่างรื่นไหลในทุกครั้งที่สนทนา

การอบรมครั้งนี้  จะเน้นการฝึกใช้ประโยคง่าย ๆ ที่ผู้เข้าอบรม คุ้นเคย มาใช้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ในการสื่อสาร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ กับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อฝึกทักษะ “การสนทนา” และ “การออกเสียง” ในสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่ว ๆ ไป

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1. ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ

2. ฝึกการสนทนา ที่ 1:  การทักทายและการต้องรับด้วยความสุภาพและกันเอง  (Welcoming  and  Greeting)

3. ฝึกการสนทนา ที่ 2:  การสอบถามความต้อง   ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ (Asking  for  Information)

       • การสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น

       • คำถามเจาะประเด็นความต้องการ

       • คำถามชี้แนะความเหมาะสมความต้องการ

4. ฝึกการสนทนา ที่ 3: การอธิบายรายละเอียด อย่างชัดเจน สุภาพ (Expressing  in  a  Good  Word)

       • การแนะนำรายละเอียด

       • การบอก

       • การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

       • การเสนอทางออกและทางเลือก

5. ฝึกการสนทนา ที่ 4: การทบทวนและเน้นย้ำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญ (Review  and  Reminding)

       • การทบทวน

       • การย้ำทำความเข้าใจ

       • การยืนยันความถูกต้อง

6. ฝึกการสนทนา ที่ 5: การกล่าวคำขอบคุณและปิดการสนทนากับคู่สนทนา (Thanking  to  Polite  Conversation)

       • ขอบคุณด้วยความสุภาพแบบทั่ว ๆ ไป

       • ขอบคุณแบบขอความร่วมมือ

       • ขอบคุณแบบให้ความช่วยเหลือ และ คำแนะนำ

       • ขอบคุณในการให้บริการ

7. ฝึกการสนทนา ที่ 6: การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ (Handling  a  Situation)

       • การรับฟังสถานการณ์ด้วยความตั้งใจและโต้ตอบ

       • การพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ

       • การพูดเสนอทางเลือก  ทางออก

       • ปิดการสนทนาด้วยความสุภาพ และ เป็นกันเอง\

       • Workshop: การฝึกปฏิบัติการสนทนารูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ (แบ่งกลุ่มตามประเภทการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน)

  

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 22 พฤศจิกายน 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม