หลักสูตร การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย (Sales Planning for Salesman) (อบรม 5 มิ.ย. 62)

การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย
(Sales Planning for Salesman)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

5 มิถุนายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ความสำเร็จของพนักงานขายต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวางแผนและการเตรียมตัวซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขาย  

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการของลูกค้า  การเตรียมความพร้อมของตัวพนักงานเอง ทั้งในด้านความรู้Productและอื่นๆ  โดยผ่านการทำกิจกรรมและ Workshop ในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เข้าอบรมจะได้มีส่วนร่วม และสามารถนำความรู้เหล่านั้นกลับไปใช้ได้จริง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการวางแผนการขายของพนักงานขายอย่างได้ผล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการเตรียมตัวของพนักงานขายให้พร้อมก่อนออกไปพบลูกค้า

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: วางแผนดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง

1. หัวใจสำคัญของการวางแผนการขาย

2.    ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

         • เป้ายอดขาย

         • คู่แข่งขันในพื้นที่

         • งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย

3. เทคนิคที่พนักงานขายควรรู้ในการวางแผนการขาย

         • ขั้นตอนการวางแผนการขาย

4. การวิเคราะห์สถานการณ์การขายก่อนออกไปพบลูกค้า

         • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

         • วิเคราะห์คู่แข่ง

5. Workshop “วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”

6. กิจกรรม “วางแผนการขาย”

7. เทคนิคการใช้สูตร P D C A  เพื่อวางแผนขายและติดตามลูกค้า

 

Module 2: เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าพบลูกค้า

8. การเตรียมความพร้อมของพนักงานขาย

         • ความรู้ Product

         • ความพร้อมด้านเทคนิค

         • ความพร้อมของตัวพนักงานขาย

9. เทคนิคการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับลูกค้า

         • ก่อนนัดหมายหรือโทรหาลูกค้า

         • ก่อนเข้าพบลูกค้า

10. Workshop “วิธีการเตรียมตัวก่อนออกไปพบลูกค้า”

11. การปรับแผนการขายตามสถานการณ์เมื่อออกไปพบลูกค้า

12. กิจกรรม การเข้าพบลูกค้าด้วยการใช้แผนการขายที่วางไว้

13. เทคนิคและลูกล่อลูกชนในการขาย

14. สรุปคำถามและคำตอบในการวางแผนการขาย

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 5 มิถุนายน 2562

ประเภท

ราคา 

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม