หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร ABC (อบรม 2 ก.ค. 62)


การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร ABC

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย (นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใครๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

2 กรกฎาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม การพัฒนาทักษะมีด้วยกันหลายด้าน เช่น ทักษะด้านความคิด ทักษะการวางแผน ทักษะในการแก้ไขปัญหา และ การตัดสินใจ  เป็นต้น .... หลักสูตรนี้ เน้นการนำสูตร ABC มาใช้ในการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้…จึงพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการนำสูตร ABC มาประยุกต์ใช้ โดยผ่านการทำกิจกรรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการของสูตร ABC 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและเรียนรู้การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ โดยใช้สูตร ABC

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเอง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เรียนรู้หลักการของสูตร ABC

1. สูตร ABC

         • เรียนรู้ความสำคัญของสูตร ABC

         • เทคนิคการใช้สูตร ABC ในการทำงาน

2. สูตร 123

         • เรียนรู้ความสำคัญของสูตร 123

         • เทคนิคการใช้สูตร 123 ในการทำงาน

3. ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เรียนรู้การวิเคราะห์ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยสูตร ABC 

         • จุดแข็ง …จุดอ่อน

5. กิจกรรม.. สูตร ABC กับการวิเคราะห์ตนเอง

Module 2: สูตร ABC กับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ทักษะด้าน ความคิด 

         • เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

         • การใช้สูตร ABC เพื่อการพัฒนาความคิด

         • การใช้สูตร 123 เพื่อการพัฒนาความคิด

7. กิจกรรม...สูตร ABC กับการพัฒนาความคิด...สร้างสรรค์การทำงาน

8. ทักษะการวางแผน

         • เทคนิคและวิธีการพัฒนาการวางแผนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

         • การใช้สูตร ABC เพื่อการพัฒนาการวางแผน

         • การใช้สูตร 123 เพื่อการพัฒนาการวางแผน

9. กิจกรรม...สูตร ABC กับการรู้จักวางแผน...เพื่อการทำงานที่เป็นระบบ

10. ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

         • เทคนิคและวิธีการพัฒนาการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

         • การใช้สูตร ABC เพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

         • การใช้สูตร 123 เพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

11. กิจกรรม...สูตร ABC กับการกล้าตัดสินใจ...แก้ปัญหาเป็น

12. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน

         • เทคนิคและวิธีการพัฒนาการสื่อสารและประสานงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

         • การใช้สูตร ABC เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและประสานงาน

         • การใช้สูตร 123 เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและประสานงาน

13. กิจกรรม...สูตร ABC กับการสื่อสาร...ฟังให้เข้าใจ....พูดให้ตรงประเด็น

14. สรุปคำถาม และ คำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

  

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 2 กรกฎาคม 2562

ประเภท

ราคา 

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม