หลักสูตร Innovation Insights Marketing 4.0 (เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0) (อบรม 2 ก.ย. 62)


Innovation Insights Marketing 4.0 
(เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0)

 

                  

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

2 กันยายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหคุผล

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ การตลาด 1.0 ที่เน้นไปทาง Product-centric , การตลาด 2.0 ที่เน้นไปทาง Customer-oriented และการตลาด 3.0 ที่เน้นไปทาง Value-driven และการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบันนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในตลาดแต่ละยุคเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในความเหมาะสมของแต่ละการตลาดโดยเฉพาะการตลาด 4.0 

2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจและปูพื้นฐานในการตลาด 4.0 อย่างถ่องแท้และเจาะลึกนวัตกรรมทางการตลาด 4.0  

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการตลาด4.0ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

 

หัวข้อการอบรม

Module 1:  Concept and Evolution of Marketing

1. จุดเริ่มต้นของการตลาด --> Barter System

2. การตลาด 1.0 (Head Concept) --> Mass Marketing

3. การตลาด 2.0 (Heart Concept) --> Information Marketing

4. การตลาด 3.0 (Human Spirit) --> Social Network Marketing

5. Workshop: วิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละยุค

6. Output: เข้าใจอย่างถ่องแท้ในแต่ละยุคการตลาด

 

Module 2:  Concept & Principle of Marketing 4.0 

7. การตลาด 4.0 (Human Value) --> Digital Marketing

4. Principle 1: Communicate Channel

5. Principle 2: Distribute Channel

6. Principle 3: Facilitate Channel

7. Output: ความรู้ ความเข้าใจปูพื้นฐาน Marketing 4.0     

 

Module 3:  Marketing Plan 4.0 (Analysis)            

8. Customer Journey (Presence + Attract + Advocate)

9. Integrate Channel (Offline + Online)

10. Marketing Automation (Marketing System)

11. Big Data (Internal + External)

12. Engagement Management (People-based + CRM)

13. Output: พัฒนาความสามารถในด้าน Marketing Plan 4.0

 

Module 4:  Marketing Plan 4.0 (Implementation)

14. Branding Marketing 4.0

15. Integrated Marketing (All Process)

16. Question & Answer 

17. Workshop: Implement Marketing 4.0

18. Output: สามารถนำไประยุกต์ใช้กับ การตลาด 4.0

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3) Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)

4) สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

5) บรรยาย 60%  , Workshop 40%

 

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 2 กันยายน 2562

ประเภท

ราคา 

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม