หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (อบรม 3 ก.ย. 62)


กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0

(เน้นปฏิบัติ)

วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 500 คดี
ประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด
อดีตประธานชมรมผู้บริหารอุตสาหกรรมเกตย์เวย์ซิตี้

 

3 กันยายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

   สังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว พฤติกรรมผู้คนหลากหลาย ..สับสน .. ซับซ่อน ทุกองค์กรจึงต้องปรับกลยุทธ์การบริหารคนให้ทันเหตุการณ์ เพื่อให้คนอยู่นาน ๆ ทำงานดี ๆ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Mudule 1: การบริหารตนเอง
    1. วิสัยทัศน์การบริหารคน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
    2. ผู้บริหารแบบ Superman ที่ลูกน้องรัก เจ้านายชื่ชน ต้องเป็นคนอย่างไร
    3. Workshop: การพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้นำที่ดี ให้เป็น Excellent Leadership

Mudule 2: การบริหารคน
   4. ผลงาน 7 ด้านที่ผู้บริหารต้องพาพนักงานทำให้สำเร็จทุกวัน มีอะไรบ้าง
   5. ตัวอย่าง-กลยุทธ์การบริหารคนดี คนเก่งให้อยู่ได้นาน ๆ ทำงานดี ๆ 
   6. ตัวอย่าง – การบริหารคนกลาง ๆ ให้เป็นคนดี คนเก่ง
   7. ตัวอย่าง – กลยุทธ์การปรับปรุงพนักงานที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
   8. การจัดการกับคนที่มาสาย .. หยุดงานบ่อย .. ต้องทำอย่างไร
   9. การย้ายเป็นธรรม .. ไม่เป็นธรรม .. ดูตรงไหน
   10. การลาออก ..ไม่ลา .. ไม่แจ้งล่วงหน้า มีหลักคิดค่าเสียหายอย่างไร
   11. ตัวอย่าง – กลยุทธ์การปลูกจิตสำนึกให้มีหัวใจการทำงานที่ดี
   12. สรุปคำถามและคำตอบ

 

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด” 

 อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 3 กันยายน 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
   บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
   โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
   โทรสาร  02-615-4479

   เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
    
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
    เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม