หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 2 ส.ค. 62)

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   
(Training Evaluation Follow-up and ROI)

 

 

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 

 

 

2 สิงหาคม 2562
09.00  16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี
 2. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

 

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 

        1.    เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

 

        2.    การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
        WORKSHOP: ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
        Competency, Core Values เป็นต้น 

 

        3.    เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

 

        4.    รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

 

        5.    การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

 

        6.    การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

 

        7.    การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
        WORKSHOPฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน

        8.    การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรม The Kirk Patrick Approach ของเคิร์กแพทริค

§  การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)

§  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)

§  การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)

 

§  การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)   

 

        9.    สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวณค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม

 

§  ค่าใช้จ่ายโดยตรง

 

§  ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม

 

          WORKSHOPฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม

 

        10. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction

 

        11. วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม

 

§  สูตร  1     ROI = ค่าใช้จ่ายX100

 

                          ต้นทุน

 

§  สูตร  2     ROI = จำนวนของผลผลิตของงาน (Productivity)

 

§  สูตร  3     ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)

 

            WORKSHOPตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร 1-2-3

 

§  ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

 

§  ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 

§  ตัวอย่าง หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน

 

§  ตัวอย่าง หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง

 

§  ตัวอย่าง หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

§  ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

 

           12. ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

 

           13. สรุปคำถามและคำตอบ

 

 

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

 

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

 

ชำระภายใน 2 สิงหาคม 2562

ประเภท

ราคา 

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

 

 วิธีการชำระเงิน:

 

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

 

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม