หลักสูตร กลยุทธ์การตลาด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Modern Marketing Strategies for New Technology in Thailand 4.0) (อบรม 11 ก.ค. 62)

กลยุทธ์การตลาด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0
(Modern Marketing Strategies for New Technology in Thailand 4.0)

  

วิทยากร: อาจารย์ มงคล ตันติสุขุมาล
ผู้เชี่ยวชาญ 12 รางวัลนักพูดดีเด่น พร้อมปริญญาด้านบริหารธุรกิจ 
วิศวกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรสาขาต่าง ๆ
มากกว่า 30 ใบ มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 5,000 คน
เป็นวิทยากรมืออาชีพ ผู้มากด้วยประสบการณ์กว่า 
20 ปี

 

30 พฤษภาคม 2562
09.00  16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา การตลาดได้มีการพัฒนาในยุคต่างๆมาแล้วหลายยุค มีการเชื่อกันว่าผู้ที่จะชนะในการแข่งขันทางธุรกิจคือผู้ที่แข็งแกร่งกว่า ผู้ที่อยู่มาก่อน ผู้ที่เริ่มก่อนจนกลายเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ผู้ที่จะเข้ามาในตลาดต้องแข่งขัน แก่งแย่ง เพราะพื้นที่สำหรับคนใหม่มีน้อยลง ความล้มเหลวของสินค้าและบริการใหม่ๆที่ผลิตออกสู่ตลาดสูงขึ้นมาก การตลาดจึงมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจ

การตลาดมีการพัฒนาไปหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องของ ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix), วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle), ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image), การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting), การวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning), การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relation Management), การตลาดเพื่อสังคม(Social Marketing), การตลาดอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Internet & E-Business Marketing), การตลาดนอกกรอบ (Lateral Marketing), กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategies) การตลาด 3.0 (Marketing 3.0) เป็นเรื่องที่ต้องรู้จักวิธีการนำมาใช้ประโยชน์ จึงจะสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจ ทว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำให้การตลาดมีการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ นักธุรกิจจึงต้องเรียนรู้เรื่องราวและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการทำธุรกิจ และวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตรนี้จึงเป็นการประมวลหลักการสำคัญๆในการวางกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ภายใต้บริบทของเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับธุรกิจของท่านอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการด้านการตลาดต่างๆโดยเฉพาะ การตลาดสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะนำมาซึ่งความคิดรวบยอดทางการตลาดของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง
 2. ฝึกฝนทักษะด้านการตลาดยุคใหม่ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


หัวข้อการฝึกอบรม
/สัมมนา

 1. ภาพรวมของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, Big Data, AI, Machine Learning, Blok Chain คือ อะไร
 2. ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อชีวิต และ ธุรกิจ
 3. กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
  • การตลาดยุค 1.0-3.0
  • การตลาดยุค 4.0
  • การตลาดยุค 5.0 จะเป็นอย่างไร
 1. Machine Learning เทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
 2. Block Chain  เข้ามามีบทบาทอย่างไรกับการตลาดในอนาคต
 3. แนวทางในการวิเคราะห์ ประยุกต์ การตลาด กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 4. แนวทางสร้างนวัตกรรมเพื่อธุรกิจยุคใหม่
 5. ระดมสมอง นำเสนอกลยุทธ์จากผู้เข้ารับการอบรม และแนะนำโดยวิทยากร
 6. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

“รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 11 กรกฎาคม 2562

ประเภท

ราคา 

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์   

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม