เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ (อบรม 7 ต.ค.62)

 

เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์
(Marketing Communication via Online and Social Medias)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

 

7 ตุลาคม 2562
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                              *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
          การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์เป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์(Image)  และ แบรนด์ (Brand) รวมถึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การสื่อสารบนสื่อออนไลน์จึงเป็นงานที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการใช้ลูกเล่น หรือ เทคนิคในการสื่อสารที่กระตุ้นและกระตุกความต้องการภายในของลูกค้า       
          หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์นี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักการตลาดและผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ ให้น่าสนใจ น่าติดตาม สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านได้ โดยผ่านการเรียนรู้เทคนิคและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคของการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์

3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม 
Module 1: เข้าใจถึงแก่นของสื่อออนไลน์  

1. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์แต่ละชนิดที่ควรรู้

·         Facebook

·         Youtube

·         Instagram และ

·         อื่นๆ  

2. เจาะลึก.....วิเคราะห์ลูกค้า...ผู้เสพสื่อออนไลน์

·         ความคาดหวังของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์

·         พฤติกรรมของลูกค้าในการเสพสื่อออนไลน์

Module 2: การสื่อสารด้วยเนื้อหาทางการตลาดที่ทรงคุณค่า (Marketing Content)

3. ภาพรวมการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

·         โครงสร้าง

·         ภาษาที่ใช้

4. เทคนิคการเขียนเนื้อหาที่เข้าถึงเข้าใจ และ โดนใจคนอ่าน

·         การตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

·         การสื่อสารด้วยวิธีการ  เหตุและผล

·         การสื่อสารด้วยวิธีการ สร้างอารมณ์ร่วม

·         การสื่อสารด้วยวิธีการ กระตุ้นให้เห็นปัญหา

·         ศิลปะในการใช้รูปประกอบ เพื่อเสริมความน่าติดตาม

5. การสื่อสารที่ตอบสนอง เส้นทางการซื้อของลูกค้า Customer Journey

·         ความหมายของ Customer Journey

·         ตัวอย่างของ Customer Journey

·         เทคนิคในการสื่อสารที่สนอง Customer Journey

6. การตอบคำถามของลูกค้า

·         การตอบคำถามอย่างตรงจุดตรงประเด็น

·         การตอบคำถาม พร้อมการให้คำแนะนำ

 

Module 3: ปฏิบัติการ.....การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์

7. กิจกรรมที่ การวิเคราะห์เนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจที่น่าสนใจ

·         ความน่าสนใจ

·         ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

·         สิ่งที่ควรเพิ่มเติม

8. กิจกรรมที่ การวิเคราะห์เนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจคุณ

·         ความน่าสนใจ

·         ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

·         สิ่งที่ควรเพิ่มเติม

9. กิจกรรมที่ การสื่อสารเนื้อหาทางการตลาดของธุรกิจคุณ....ด้วยวิธีการใหม่ๆ

10.  ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ในการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้า

·         ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า

·         ความสั้นยาวของสาร

·         การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine

·         การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 7 ตุลาคม 2562

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  
  พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
  บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม