หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ (4 ก.พ. 63)

จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ

(Psychological Problem Solving)

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

4 กุมภาพันธ์ 2563

09.00 16.00 น.

** โรงแรม โกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ  (วิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และ ในการทำงาน ....... แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านงานบริการ .....การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ในทางตรงข้ามหากการตัดสินใจไร้ระบบ และ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้ รวมถึงก่อปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง จึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในงานบริการอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว  รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในงานบริการ ......อย่างเกิดประสิทธิผล

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 สร้าง Mindset การแก้ปัญหาอย่างถึงแก่น

 1. สร้าง Mindset ใหม่!!!!! เรื่องการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ
 2. กรณีตัวอย่าง ปัญหาและการตัดสินใจในงานบริการ.....ที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การวิเคราะห์เหตุการณ์ และ สถานการณ์อย่างเร่งด่วน !!!
  • การวิเคราะห์เหตุการณ์
  • การวิเคราะห์คู่กรณี
 4. ขั้นตอน และ วิธีการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ อย่างทันท่วงที
  • สร้างสรรค์ทางเลือก ใน “DNA ของสมอง
  • การคัดสรรทางเลือก ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า และ องค์กร
 5. กิจกรรม:  การวิเคราะห์เหตุการณ์ และ สถานการณ์

Module 2 การแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ

 1. รูปแบบ และ วิธีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2. เทคนิค ปฎิภาณ ไหวพริบในการแก้ปัญหา อย่างถึงลูกถึงคน
 3. จิตวิทยาการโน้มน้าวในภาวะฉุกเฉิน
 4. เทคนิค การแก้ปัญหาในกรณี ไม่จบปัญหา
  • คู่กรณี ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม
  • กรณีเกิดผลกระทบกับองค์กร
 5. Role Play:  ฝึกปฏิบัติ การลงมือแก้ปัญหา สถานการณ์ 1
 6. Role Play:  ฝึกปฏิบัติ การลงมือแก้ปัญหา สถานการณ์ 2
 7. Role Play:  ฝึกปฏิบัติ การลงมือแก้ปัญหา สถานการณ์ 3
 8. Role Play:  ฝึกปฏิบัติ การลงมือแก้ปัญหา สถานการณ์ 4
 9. สรุปคำถามและคำตอบ

  

 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

  

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 4 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

3,900

117.00

4,017.00

3,900.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

 

 

วิธีการชำระเงิน:

 1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
 2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
 2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม