หลักสูตร Strategic Planning and Planning (อบรม 2 มี.ค. 63)

 

Strategic Planning and Planning

(การวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ)

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

2 มีนาคม 2563
09.00 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

การวางแผนกลยุทธ์เป็นวิธีการหนึ่งในการจัดวางแนวทางในการบริหารเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นถึง แผนกลยุทธ์(Strategic Plan) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธะกิจ (Mission) เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) และเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรแบบเชิงรุกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยัง เข้าใจถึงรูปแบบการกำหนด ดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ตลอดจนสามารถประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาแผนที่วางไว้ได้

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้า ผู้จัดการ และ ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ได้เรียนรู้การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีการการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อพิชิตความสำเร็จ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานเชิงรุก
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1  กระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเหนือชั้น

1.     ความหมายและหลักการการวางแผนกลยุทธ์

2.     สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในการวางแผนกลยุทธ์

·         ภาวะเศรษฐกิจ

·         การเมือง

·         คู่แข่ง

·         อื่นๆ

3.     การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ์

·         การวิเคราะห์ SWOT เพื่อมองหาปัจจัยที่สร้างผลสัมฤทธิ์ในการวางแผนกลยุทธ์

·         องค์กรจะก้าวไปทิศทางไหน

·         สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นอย่างไร

·         องค์กรจะไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างไร

4.     กระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

·         กำหนดแผนกลยุทธ์(Strategic Plan)

·         กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)

·         กำหนดพันธะกิจ (Mission)

·         กำหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)

5.     กิจกรรม Workshop  การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายขององค์กร

Module 2  วางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างทรงพลัง......เพื่อพิชิตความสำเร็จ

6.     การวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อพิชิตความสำเร็จ

·         มองภาพรวมขององค์กรเพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

·         การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างแบบแผนการขับเคลื่อนองค์กร

7.     กิจกรรม Workshop  การวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรเพื่อพิชิตความสำเร็จ

Module 3  การประเมินผลและกำหนด KPI

8.     ารกำหนด ดัชนีชี้วัด หรือ KPI เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ที่วางไว้

9.     กิจกรรม Workshop : ารกำหนด ดัชนีชี้วัด หรือ KPI เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ที่วางไว้

10.  แนวทางและกลยุทธ์เพื่อนำแผนไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติ

·         ทบทวน ติดตาม การปรับปรุงและพัฒนาแผน

·         ประเมินผลของแผน

11.  Action Plan : ปฏิบัติการทำแผนกลยุทธ์องค์กร

12.  สรุป คำถามและคำตอบ

 

 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 2 มีนาคม 2563

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500.00

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

 

 

วิธีการชำระเงิน:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม