หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 30 เม.ย. 63)

 

Modern Leadership for New Generation
 

 

วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงานและพัฒนาระบบงาน
ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี


 

30 เมษายน 2563
09.00
16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

หลักการและเหตุผล

 

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง และลูกน้องที่มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร การที่จะทำให้องค์กรไปยังทิศทางเดียวกันได้นั้นจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของแต่ละ Generation เพราะลูกน้องหลายคนมาจากเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์แต่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน หากหัวหน้าขาดความเข้าใจตรงจุดนี้อาจจะทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกันได้ และยิ่งกว่านั้นหากหัวหน้าไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ยาก และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดีและมีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกน้อง ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

 

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของลูกน้องและลดความขัดแย้งภายในองค์กรได้ อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการขององค์กรและทำให้ลูกน้องรักได้อย่างแน่นอน รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึง พฤติกรรมของลูกน้องในแต่ละ Generation

 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้อง

 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ เรียนรู้การเป็นผู้นำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 

1.  ความหมายของแต่ละ Generation

 

2.  ประเภทและช่วงอายุของแต่ละ  Generation ในวัยทำงาน

 

3.  ลักษณะนิสัย ความแตกต่างแต่ละ Generation ..มีความแตกต่างกันอย่างไร????

 

4.  องค์รวมการบริหารงานและบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน - ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะบทบาทในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และ การสร้างลูกน้องให้เก่งและดี

 

5.  คุณสมบัติของ Modern Leadership –เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสุดยอดหัวหน้า ที่ลูกน้องต้องการ หัวหน้าในอุดมคติของลูกน้อง

 

6.  สวมหมวกความเป็นลูกน้อง- เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง ในที่สุดจะปรับตัวเข้าหาลูกน้องได้

 

7.  รูปแบบพฤติกรรมของลูกน้อง เรียนรู้เพื่อสร้างลูกน้องให้เป็นแขนขาที่ดี

 

8.  กิจกรรม: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกน้อง

 

9.  การปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า พร้อมเทคนิคการบริหารทีมงานที่เป็น New Generation ให้มีประสิทธิภาพ และทำงานกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

10.  การสั่งงาน และ การสอนงาน - แยกการสั่ง และ การสอนงานให้เป็น พร้อมเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องการสอนงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้น

 

11.  กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศในการทำงาน

 

12.  กิจกรรม Workshop: กิจกรรมสลายช่องว่างสร้างความเข้าใจ

 

13.  สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

 

  

 

 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

  

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

 

ชำระภายใน 30 เมษายน 2563

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

4,500

135.00

4,365.00

4,500.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

 

 

 

 

 

วิธีการชำระเงิน:

 

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

 

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

 

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

 

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

 

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

 

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

 

โทรสาร  02-615-4479

 

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

 

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม