หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานบริการ (อบรม 21 พ.ค. 63)

ทักษะการสื่อสารงานบริการ

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

 

21 พฤษภาคม 2563
 09.00 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ การบริการอย่างมืออาชีพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า การบริการอย่างมืออาชีพหลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า เทคนิคการสื่อสารผ่านการใช้คำพูดและน้ำเสียงที่สร้างความรู้สึกที่ดีกับลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าไม่พอใจหรือโกรธ และการโน้มน้าวลูกค้าให้เห็นด้วยกับข้อเสนอ ตลอดจนการประสานงานภายในเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า

          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการบริการอย่างมืออาชีพ

          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสร้างความเข้าใจได้ชัดเจน ถูกต้อง
              และยอมรับข้อเสนออย่างมีประสิทธิผล

          4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการภายในองค์กรผ่านวิธีการ   
             ประสานงานกับฝ่ายต่างๆให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

          5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการอบรม

1. ความสำคัญของการบริการ ต่อลูกค้า ต่อบริษัท และต่อตนเอง

2. พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

    (เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าในยุคนี้ เพื่อรับมือได้อย่างมืออาชีพ)

3. ลักษณะพิเศษของการบริการที่พนักงานที่ให้บริการจำเป็นต้องรู้

    (9 วิธีสุดยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพื่อสร้างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให้บริการ)

4. คุณภาพบริการสู่ความสำเร็จ (เรียนรู้เรื่องคุณภาพ เพราะคุณภาพบริการคือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นอย่างยิ่ง)

5. ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม

6. เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง ร่วมกับทักษะการฟัง

    กรณีการให้บริการ ในภาวะปกติ

    กรณีลูกค้าไม่พอใจหรือร้องเรียน (Complaint Handling Technique)

7. ตัวอย่างคำพูดที่ควรใช้ในการให้บริการลูกค้า/ คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยง/ การปฏิเสธแบบสุภาพ

8. กิจกรรม เข้าอกเข้าใจลูกค้า”- เน้นการปฏิบัติอย่างเข้าใจลูกค้า

    (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)

9. คุณสมบัติ ขีดความสามารถ และ EQ ของผู้ให้บริการ เรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง

10. ปรับตัวผู้ให้บริการ บริการด้วยใจ (Service Mind)

11. บริการภายในเสริมสร้างบริการภายนอก - เน้นย้ำความสำคัญของบริการภายในที่มีต่อการบริการภายนอก   
   การสื่อสาร  การประสานงานให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

12. กิจกรรม สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติหลังจากอบรม” - Commitment

13. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

  

 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 21 พฤษภาคม 2563

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

3,900

117.00

4,017.00

3,900.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

 

วิธีการชำระเงิน:

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม