หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า (อบรม 22 พ.ค. 63)

 

การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

 

Strategic Customer Management

 

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

 

 

22 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

 

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าคือทรัพย์สินที่ต้องหาเพิ่มและรักษาไว้ให้งอกเงย  เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการแนะนำบอกต่อให้คนอื่นทราบ ดังนั้น การบริหารลูกค้า จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและหาลูกค้าใหม่ ขณะเดียวกันต้องมีวิธีการในการรักษาลูกค้าเก่าให้จงรักภักดีกับสินค้าและบริการ เนื่องจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้เราสามารถบริหารลูกค้าให้อยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ..... หลักสูตรนี้มีคำตอบ

 

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิค และ กระบวนการในการบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าในระยะยาวเพื่อรักษาฐานลูกค้า เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสำคัญของลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้าแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

1.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้า

 

2.     เพื่อเรียนรู้และกำหนดกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

 

3.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ

 

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 

1. กรอบแนวคิดในการบริหารลูกค้า

 

·  ความสำคัญของลูกค้าอยู่ที่ไหน

 

2. ประเภทของลูกค้าในเชิงธุรกิจ

 

·  Suspects

 

·  Prospects

 

·  Customers

 

·  Clients

 

3. แนวทางการหาลูกค้าใหม่

 

4. ขั้นตอนการจัดการและบริหารลูกค้าใหม่

 

·  การเตรียมตัวและวางแผน

 

·  การเข้าพบเพื่อเสนอขาย

 

·  การติดตามผลและบริการหลังการขาย

 

5.  แนวทางการรักษาฐานลูกค้า

 

·  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

 

·  รูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

6.  ขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

·  สร้าง

 

·  รักษา

 

·  ขยาย

 

·  แพร่

 

7.  เทคนิคการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Interaction)

 

·  Human Touch

 

·  Non-Human Touch

 

8. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารลูกค้า

 

9. สรุป คำถามและคำตอบ

 

 

 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

 

 

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

 

ชำระภายใน 22 พฤษภาคม 2563

ประเภท

ราคา

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมมนา

3,900

117.00

4,017.00

3,900.00

สมาชิก TNB

-

-

-

-

 

 

 

วิธีการชำระเงิน:

 

  1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
  2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  

 

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8  

 

พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

 

  1. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
  2. หัก ณ ที่จ่าย 3%    

 

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

 

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

 

โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  

 

โทรสาร  02-615-4479

 

เว็บไซท์ www.เทรนนิ่งเบย์.com

 

อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com

 

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว ยกเว้น กรณีทางบริษัทฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม