หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 4 ม.ค. 63)


Powerful Leadership and
Employee Engagement

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี4 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                     *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
            ณ ปัจจุบัน การสร้าง Employee Engagement นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนตัวชี้วัดว่า หัวหน้านั้นสามารถเข้าถึงและผูกพันกับลูกน้องมากแค่นั้น ซึ่งหัวหน้าหลายท่านไม่สามารถ สร้างEmployee Engagement  ได้ จนส่งผลให้งานต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดความไม่ราบรื่นในการทำงาน เกิดปัญหาต่างๆ ในการทำงาน จนส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กร
           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็น Excellent Leadership ร่วมถึงพัฒนา การสื่อสารอย่างทรงพลัง และ การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร  ผ่านการกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าได้ทราบถึงสไตล์ของหัวหน้าตามสถานการณ์เพื่อการเป็น Excellent Leadership
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
     3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงวิธีการการสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องผูกพัน รักหัวหน้า
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 : Excellent Leadership
     1. สไตล์ของหัวหน้าตามสถานการณ์เพื่อการเป็น Excellent Leadership
         - สำหรับลูกน้องใหม่ ลูกน้องเก่า
         - สำหรับงานยาก งานง่าย งานเร่งด่วน งานไม่เร่งด่วน
     2. กิจกรรม : คุณเป็นหัวหน้าสไตล์ไหน ? เรียนรู้ข้อดี ข้อเสีย
     3. เทคนิคการพัฒนาสไตล์เพื่อมุ่งสู่ Excellent Leadership
     4. หัวใจสำคัญที่หัวหน้าต้องมี ในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement
         - เรียนรู้และเข้าใจลูกน้อง อย่างถึงแก่น
          - การเปิดใจของหัวหน้าและการเปิดใจกับลูกน้อง เพื่อลดช่องว่าง
         - การสร้างมดงาน หรือ แขน ขา ให้กับองค์กร
         - ลูกล่อลูกชน...นำทีมอย่างแข็งแกร่งให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานและองค์กร
      5. กิจกรรม : ค้นหาสิ่งที่ขาดหายของหัวหน้าในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement
Module 2 : การสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
     6. สื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
         - การสื่อสารเพื่อการเชื่อมต่อนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงมาสู่พนักงานอย่างเป็นรูปธรรม
         - การสื่อสารอย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น
         - การสื่อสารโดยใช้ภาษากาย และ ภาษาใจ เพื่อสร้างงานและสร้างคน
         - การสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี
     7. กิจกรรม : การสื่อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
Module 3 : การสร้าง Employee Engagement
     8. การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
     9. เทคนิค และ ตัวอย่าง การสร้าง Employee Engagement
         - การสร้าง Teamwork
         - การใช้ “ใจ” แลก “ใจ”
         - การสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักและผูกพัน
         - การสร้างพันธะสัญญาแห่ง Employee Engagement
     10. กิจกรรม : การสร้างพันธะสัญญาแห่ง Employee Engagement
     11. เกมส์ :  ผู้นำทีมอย่างทรงพลัง....ด้วยอำนาจแห่งการสื่อสารและ Employee Engagement
     12. สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

 
          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ ไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน 4,500.00  135 4,365.00  4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน 4,100.00 123 3,977.00 4,100.00
3 ท่าน 3,800.00 114 3,686.00 3,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2615-4689, 086-336-2702  
โทรสาร : 02-615-4479
เว็บไซต์ : www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ : trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  
Line : trainingbay