หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีม ขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 26 ก.พ.64)

การบริหารงานขายและพัฒนาทีม
ขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

  

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี
 

 

25 พฤษภาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
**โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                               *สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

 

หลักการและเหตุผล

               ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

               ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการบริหารงานขายอย่างได้ผล
     2. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)
         > ต่อองค์กร
         > ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
         > ต่อเพื่อนร่วมงาน
     2. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
         > การบริหารงานขาย (Sales Management)
         > การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
     3. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)
     4. Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย
     5. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)
         > การวางแผนการขาย (Sales Planning)
         > การดำเนินงาน (Execution)
         > การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
         > การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
     6. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย
     7. แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)
         > ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)
         > ผลิตภัณฑ์ (Product)
         > ราคา (Price)
         > ช่องทางการขาย (Sales Channel)
         > การส่งเสริมการขาย (Promotion)
     8. ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
         > คู่แข่งขันในพื้นที่
         > เป้ายอดขาย
         > งบประมาณ***วางแผนการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
    9. เครื่องมือในการบริหารพนักงานขาย
        > การมอบหมายงานและการสอนงาน
        > การจูงใจ
        > การติดตามและประเมินผล
    10. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงานขายและพัฒนาทีมขาย
    11. สรุป คำถามและคำตอบ

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ ไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน 3,900.00 273  117 4,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน 3,500.00 245 105 3,640.00 3,395.00
3 ท่าน 3,200.00 224 96 3,328.00 3,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

โทรศัพท์ : 0-2615-4499,086-318-3151
โทรสาร : 02-615-4479
เว็บไซต์ : www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ : trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค : 
www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  
Line : trainingbay