หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (อบรม 24 ก.พ.63)

ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่
รุ่นที่ 19

(Modern Training Management System : Training Management Module 1)

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 30 ปี

24 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 -12.00 น.
***St. James Hotel  สุขุมวิท 26  (สถานีพร้อมพงษ์)


หลักการและเหตุผล
            ยุคของการเปลี่ยนแปลง...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านต้องการยกระดับการบริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรม ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (KPI/OKR) รวมทั้งกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ?
             หากถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง...ท่านต้องไม่พลาด...หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 30 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อม แบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติได้จริง

วัตถุประสงค์: 
     1. เสริมสร้างแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด Training KPIs การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำ Training Road Map/Training Plan การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
     2. สามารถวิเคราะห์ Training Needs จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย Competency องค์กรของตนเองได้ชัดเจน
     3. สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหารงานฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ แบบนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพยุคใหม่

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
ส่วนที่  1  :  แนวทางยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร 
     > พัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร
     > การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 
ส่วนที่  2  :  การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ/องค์กร (Training KPIs base on Corporate KPIs) 
     > แนวทางการกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)
     > แนวทางประเมิน Return On Investment (ROI) ในการฝึกอบรมแบบ Performance Profit
ส่วนที่  3  :  การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม สำหรับนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ
     > การจัดทำ Flow chart ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ (Standard Operation Procedure : SOP)
     > Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ SOP ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
     > ตัวอย่าง : การจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีแบบ         นักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ
ส่วนที่  4  :  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ (Modern Training Needs) 
     > 13 เทคนิคในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Needs)
     > การหา Training Needs จากนโยบายองค์กร
     > Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมจากวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบายขององค์กร
     > การวิเคราะห์หา Training Needs ด้วย Competency จาก SOP และ Work Instruction (WI)
     > Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้วย Competency จาก SOP / WI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 
ส่วนที่  5  :  เทคนิคการจัดทำ Training Road Map และ Modern Training Plan ยุคใหม่
     > แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 6 ระดับ ที่ทุกองค์กรควรจะมี
     > ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Training Road Map ยุคใหม่ ในการพัฒนา  บุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การและระบบ HRD
     > ตัวอย่่าง : Training Road Map ยุคใหม่
     > เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Modern Training Plan) ยุคใหม่แบบ Visual Management
     > Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / นโยบายองค์กร
ส่วนที่  6  :  เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
     > แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ 3 Know
     > การเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม เพื่อใช้ในการประเมินผลการอบรมเชิงพฤติกรรม
     > Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know
ส่วนที่  7  : การจัดการโครงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
     > 12 เรื่องที่ควรเตรียมก่อนการฝึกอบรม
     > ตัวอย่าง : Training Check Lists ที่สำคัญของงานฝึกอบรม
     > 9 เรื่องที่ควรดำเนินงานระหว่างการฝึกอบรม
ส่วนที่  8  :  เทคนิคการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม
     > การประเมินผลผู้รับเข้ารับการฝึกอบรมเชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรม
     > ตัวอย่าง : แบบประเมินผลผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมยุคใหม่ (Training Evaluation from Results of Learning) 
     > การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วย Competency ให้สอดคล้องกับ Career Path
     > ตัวอย่าง : แบบติดตามประเมินขีดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมตามระดับ Competency ที่คาดหวัง
ส่วนที่  9  :  เทคนิคการเชื่อมโยงระบบงาน Training สู่งาน HRD 
     > การเชื่อมโยง Training สู่ Career Path, Succession Plan, Performance Appraisal 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 
    > การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
    > การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน
    > การแชร์ประสบการณ์
    > การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ ไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน 4,000.00 280  120 4,160.00 4,280.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน 3,600.00 252 180 3,744.00 3,285.00
3 ท่าน 3,000.00 210 90 3,120.00 3,210.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

โทรศัพท์ : 0-2615-4499,086-318-3151
โทรสาร : 02-615-4479
เว็บไซต์ : www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ : trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค : 
www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  
Line : trainingbay