หลักสูตร Train the Trainer (อบรม 22 เม.ย.64)

Train the Trainer

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

 

22 เมษายน 2564
9.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                        *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

              ในโลกของการแข่งขันธุรกิจที่รุนแรงเช่นนี้ พนักงาน คือ หัวใจหลักของการสร้างงานและการขับเคลื่อนองค์กร  การสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชำนาญให้แก่พนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ฉะนั้น วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก ต้องสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถสร้างงานและการเติบโตของธุรกิจด้วยเหตุนี้ จุดเริ่มต้นที่จะนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ คือ วิทยากร และการเป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ไปสู่จุดสูงสุด

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาให้เป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาความมั่นใจให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นนักฝึกอบรมที่ดีได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรมที่องค์กรต้องการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีก่อนการฝึกอบรม
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกอบรม
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างตนเอง ให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. กรอบแนวคิดเรื่องการฝึกอบรมและการเป็น Trainer ที่ดี
     2. ขั้นตอนการฝึกอบรม
       2.1 ก่อนการฝึกอบรม
             > การวางแผนและการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
                 - เป้าหมายของการสอน และ การนำเสนอ
                 - สำรวจตนเอง: ขีดความสามารถ คุณสมบัติ บุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน
                 - สำรวจผู้เข้าอบรม: การวิเคราะห์ และ ประเมินความสามารถของผู้ฟัง
            > การพัฒนา และ การเตรียมเนื้อหา
                - วัตถุประสงค์ของเนื้อหา
                - โครงสร้างของเนื้อหา
                - การเตรียมเนื้อหาการพูดและสื่อการสอนให้น่าสนใจ
                 - กิจกรรม ฝึกปฏิบัติจริง (1): การเตรียมตัวพร้อมเทคนิคเพิ่มเติม
       2.2 ขณะฝึกอบรม
             > การสอนอย่างเข้าใจและเข้าถึงพนักงาน
             > การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม
             > เทคนิคการใช้สื่อในการนำเสนอ
             > การสร้างความน่าสนใจให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกสนุกตลอดเวลา
             > เทคนิคการตอบข้อซักถาม
             > การปรับเปลี่ยนเนื้อหา อย่างทันทีทันใดให้เหมาะกับสถานการณ์
              > กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ (2): การสื่อสารในการอบรม พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม
       2.3 หลังการฝึกอบรม
            > การประเมินผลการอบรม
            > การปรับปรุงพัฒนา
     3. กลเม็ดการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
     4. องค์ประกอบ หรือ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสอน
     5. สรุป คำถามและคำตอบ

 

“ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่าน VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ ไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน 3,900.00 273  117 4,056.00 4,173.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน 3,500.00 245 105 3,640.00 3,395.00
3 ท่าน 3,200.00 224 96 3,328.00 3,424.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
     1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
     1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

โทรศัพท์ : 0-2615-4499,086-318-3151
โทรสาร : 02-615-4479
เว็บไซต์ : www.เทรนนิ่งเบย์.com
อีเมล์ : trainingbaydhej@gmail.com
เฟสบุ๊ค : 
www.facebook.com/สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเบย์  
Line : trainingbay