หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ (อบรม 7 เม.ย.64)

การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ
(
Competency Based Interview Workshop)

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

  

7 เมษายน 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                            **สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
               

หลักการและเหตุผล

            การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรกับการเลือกคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการ  เปรียบเทียบที่มีนัยความสำคัญแอบแฝงอยู่บ้างซึงต้องตรงใจตัวเราและคณะกรรมการการตัดสินเพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงานกับองค์กรแล้วจึงมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับเราแต่ในทางตรงกันข้ามการเลือกชีวิตคู่นั้นเรามักใช้ความรู้สึก (Touch & Trust Feeling)เป็นหลักสำคัญของการตัดสินว่า “คนนี้แหละใช่เลย”

          แต่การคัดเลือกบุคลากรองค์กรไม่สามารถใช้ความรู้ของผู้สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังต้องใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนอก (HR Outsourcing  Services)  หรือจากการออบแบบจำลองสถานการณ์จริง(WorkSimulator)การใช้ข้อสอบต่างๆหรือการสัมภาษณ์อย่างมีระบบมาประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของการว่าจ้าง

          การจัดฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครื่องต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่เดิมของท่าน กับเครื่องใหม่ที่น่าจะนำไปใช้ หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริง โดยใช้ค่าชี้วัดที่มีมาตรฐานเดียวกัน (Based Key Competencies)

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกษะการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานอย่างมีขั้นตอน ใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างมืออาชีพให้เป็นทิศทางเดียวกัน
      2. เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครโดยการกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผู้สมัครว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่หรือไม่
      3. เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร และการบริหารขององค์กร โดยอาศัยสภาพการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     > ความสำคัญของการสัมภาษณ์และการเตรียมพร้อมเพื่อคัดเลือกบุคลากร
     > การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency Based
     > การเลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสัมพันธ์กับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
        - Personality Assessment
        - Leadership Assessment
        - Service and Selling Assessment
        - Teamwork Assessment
         กิจกรรมเรียนรู้ : ฝึกทักษะการเรียนรู้ Competency Based เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผู้สมัคร  งานจากเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบ       
     > การประเมินผลความสำเร็จด้วยการใช้เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก 3 หลักการ
        - CAN DO (ความรู้ และทักษะ)
        - WILL DO (ทัศนคติ)
        - WILL FIT (บุคลิกภาพ)
     > การดำเนินขั้นตอนในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
        - ก่อนการสัมภาษณ์
        - ระหว่างการสัมภาษณ์
        - หลังการสัมภาษณ์
     > เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ STAR ให้ถูกต้องตาม Recruit by Competency Based
        - Step 1 Situation & Task
        - Step 2 Action
        - Step 3 Results
     > การตั้งคำถามการสัมภาษณ์เพื่อหาความเป็นตัวตนของพนักงานอย่างแท้จริง
     > แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
     > ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
     > WORKSHOP : (Group Discussion & Interview Workshop) การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และฝึกการวิเคราะห์คำถามและผลลัพธ์ที่ได้ตามค่าชี้วัดที่มีทิศทางเดียวกัน (Recruit by Competency Based) กิจกรรมตัวอย่าง “COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY” เพื่อฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลือกให้เหมาะสมตามหลักการ can do, will do และ will fit

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
{ การบรรยาย          { กิจกรรม และเกม            
{ การแสดงออก      { กลุ่มสัมพันธ์        
{ การแสดงความคิด ถาม – ตอบ