หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (อบรม 27 มี.ค. 62)
 • 26 มกราคม 2019
 • 7
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุตปริญญาโท วิ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR (อบรม 1 เม.ย. 62)
 • 10 ธันวาคม 2018
 • 30
 • 0
การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR   วิทยากร: ดร.กฤติน  กุลเพ็งผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชด...
อ่านต่อ
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ (อบรม 3 เม.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง) 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้   วิทยาก...
อ่านต่อ
หลักสูตร Competency–Based Model Management (CBM) (อบรม 3 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 22
 • 0
Competency–Based Model Management (CBM)จับมือปั้น Competency–Based Model จากความฝันสู่ความสำเร็จ   &...
อ่านต่อ
หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 เม.ย. 62)
 • 16 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Professional Organizer that Organization Need Strategy (อบรม 4 เม.ย. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 10
 • 0
The Professional Organizer that Organization Need Strategyกลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ  ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (HR for Non HR) (อบรม 5 เม.ย. 62)
 • 10 ธันวาคม 2018
 • 30
 • 0
เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่(HR for Non HR)   วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์ (ERM) (อบรม 7 เม.ย. 62)
 • 23 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
การพัฒนาองค์กรด้วยพนักงานสัมพันธ์ (ERM)Employee Relationship Management   วิทยากร: อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร The Strong HR for Non-HR (อบรม 8 เม.ย. 62)
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 2
 • 0
THE STRONG HR FOR NON-HRปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร สำหรับหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ต...
อ่านต่อ
หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals (อบรม 9 เม.ย. 62)
 • 24 ธันวาคม 2018
 • 26
 • 0
IDP to Drive the Company Goals การทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร    ...
อ่านต่อ