หลักสูตร กลยุทธ์การตลาด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Modern Marketing Strategies for New Technology in Thailand 4.0) (อบรม 11 ก.ค. 62)
 • 12 เมษายน 2019
 • 0
 • 0
กลยุทธ์การตลาด สำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0(Modern Marketing Strategies for New Technology in Thaila...
อ่านต่อ
หลักสูตร Key Account Management: KAM (เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ) (อบรม 11 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 0
 • 0
Key Account Management: KAMเทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ                 ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 11 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
Sales Supervisor & Area Manager   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการ...
อ่านต่อ
หลักสูตร Super Leadership (อบรม 20 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
Super Leadership   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ...
อ่านต่อ
หลักสูตร บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง (อบรม 24 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 2
 • 0
บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน (ภาคปฏิบัติ) (อบรม 25 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน (ภาคปฏิบัติ)   วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนาศิลปศาสตร์บั...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 25 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร (อบรม 26 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร   วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยาก...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 27 มิ.ย. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)...
อ่านต่อ
หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้ (3 ก.ค. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
เจาะลึก…จัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง) 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้   วิทยากร:...
อ่านต่อ