หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (อบรม 3 ก.ย. 62)
 • 16 มีนาคม 2019
 • 3
 • 0
กลยุทธ์การบริหารคนยุค 4.0 (เน้นปฏิบัติ) วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) ม...
อ่านต่อ
หลักสูตร บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง (อบรม 4 ก.ย. 62)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและ...
อ่านต่อ
หลีกสูตร First Step Salesperson (รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้) (อบรม 9 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 3
 • 0
First Step Salespersonรวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้!!   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 11 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
คิดไทย..พูดอังกฤษ..ขั้นสูง   วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชนว...
อ่านต่อ
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management) (อบรม 16 ก.ย. 62)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤตCommunication and Crisis Management วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนาปริญญาโท การ...
อ่านต่อ
หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงาน ควบคุมงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 ก.ย. 62)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2019
 • 3
 • 0
เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงาน ควบคุมงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Busin...
อ่านต่อ
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Development) (อบรม 25 ก.ย. 62)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ(Leadership Development)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหาร...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (อบรม 26 ก.ย. 62)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมน...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (Effective Supervisory Skills) (อบรม 4 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
ทักษะหัวหน้างานมือใหม่(Effective Supervisory Skills)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (อบรม 8 ต.ค. 62)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี...
อ่านต่อ