หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 4 ม.ค. 63)
 • 27 October 2020
 • 35
 • 0
Powerful Leadership and Employee Engagement   วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารส...
อ่านต่อ
หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 4 ม.ค. 2563)
 • 27 October 2020
 • 30
 • 0
  Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต B...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 5 ม.ค. 2564)
 • 3 November 2020
 • 34
 • 0
การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business...
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4 G(4 G Marketing) อบรม 5 ม.ค. 2563
 • 3 November 2020
 • 28
 • 0
การตลาดยุค 4G (4 G Marketing)   วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทรวิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอ...
อ่านต่อ