หลักสูตร บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง (อบรม 24 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า...
อ่านต่อ
หลักสูตร Service Excellence with EQ (อบรม 24 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 4
 • 0
Service Excellence with EQพัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Bu...
อ่านต่อ
หลักสูตร Service Excellence with EQ (อบรม 24 มิ.ย. 62)
 • 30 มกราคม 2019
 • 3
 • 0
Service Excellence with EQพัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Bu...
อ่านต่อ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (อบรม 25 มิ.ย. 2562)
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 1
 • 0
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS    วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง ปริ...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักบริการรอบทิศทาง (อบรม 25 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
นักบริการรอบทิศทาง   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 25 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (อบรม 26 มิ.ย. 2562)
 • 4 มิถุนายน 2019
 • 0
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุต ปริญญาโท...
อ่านต่อ
หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 26 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 1
 • 0
นักขาย 360 องศา   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 27 มิ.ย. 62)
 • 27 มีนาคม 2019
 • 2
 • 0
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)...
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการบริการที่ประทับใจ (Customer Relationship Management: CRM) (อบรม 27 มิ.ย. 62)
 • 31 มกราคม 2019
 • 13
 • 0
เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ(Customer Relationship Management)  ...
อ่านต่อ