หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ต่องานบริการระดับมืออาชีพ (อบรม 6 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการระดับมืออาชีพ   วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาลปริญญาโทการตลาด ม.รา...
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (Service Management Based on CRM) (อบรม 6 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM(Service Management Based on CRM)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business U...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 9 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 0
 • 0
ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ   วิทยากร: ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริ...
อ่านต่อ
หลีกสูตร First Step Salesperson (รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้) (อบรม 9 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 3
 • 0
First Step Salespersonรวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้!!   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต...
อ่านต่อ
หลักสูตร Can Do Attitude!! “เชื่อ”...ว่าทำได้... เพื่อความสำเร็จ (อบรม 10 ก.ย. 62)
 • 19 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
Can Do Attitude!!“เชื่อ”...ว่าทำได้... เพื่อความสำเร็จ   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General...
อ่านต่อ
หลักสูตร พนักงานขายหัวใจบริการ Service-minded Sales Persons (อบรม 10 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
พนักงานขายหัวใจบริการService-minded Sales Persons   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่า...
อ่านต่อ
หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการบริหารระบบงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ (MS-Excel Application for Sales Support Documentations) (อบรม 10 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการบริหารระบบงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ(MS-Excel Application for Sales Support Documentation...
อ่านต่อ
หลักสูตร การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย (Sales Planning for Salesman) (อบรม 26 ก.ย. 62)
 • 9 มีนาคม 2019
 • 0
 • 0
การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย(Sales Planning for Salesman)   วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Mana...
อ่านต่อ
หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย (Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping) (อบรม 11 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 1
 • 0
ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย(Analytical Sales Planning-Sales Road-mapping)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธ...
อ่านต่อ
หลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 11 ก.ย. 62)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2019
 • 2
 • 0
คิดไทย..พูดอังกฤษ..ขั้นสูง   วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชนว...
อ่านต่อ