ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
 • 12 ธันวาคม 2018 15:21
 • 104
 • 0
ปริญญาเอก  University of South Australia Adelaide, Australia ปริญญาโท   International University of Japan Niigata, Japan ปริญญาตรี   Chulalongkorn University Bangkok, Thailand   การทำงานในปัจจุบัน     
อ่านต่อ
อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
 • 12 ธันวาคม 2018 15:36
 • 77
 • 0
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทำงานในปัจจุบัน   ทำงานในตำแหน่ง General Manager ให้กั
อ่านต่อ
ศาสตราภิชาน ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
 • 12 ธันวาคม 2018 15:40
 • 35
 • 0
ปริญญาเอก Ph.D  in Religious Study จาก Almeda University. U.S.A. ปริญญาเอก Ph.D in Business Administration จาก LOUISSIANA STATE Univ. U.S.A ปริญญาโท  MPM สถาบัน American Academy of Project Management. U.S.A ปริญญาโท  M.A.
อ่านต่อ
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
 • 12 ธันวาคม 2018 16:04
 • 84
 • 0
ปริญญาเอก .. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโท .. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรี .. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Certificated to Mini Master of Management (MMM) NID
อ่านต่อ
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
 • 12 ธันวาคม 2018 16:20
 • 39
 • 0
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลัยคริสเตียน Certificated to Securities
อ่านต่อ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 • 12 ธันวาคม 2018 15:44
 • 77
 • 0
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตคณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยปริญญาโท ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร คิว.ซี. สมาคมส่งเสร
อ่านต่อ
อาจารย์ธนุเดช ธานี
 • 4 มกราคม 2019 10:05
 • 66
 • 0
ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ได้รับคำเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ในการทำงานแ
อ่านต่อ
ดร.กฤษณะ บุหลัน
 • 4 มกราคม 2019 10:23
 • 50
 • 0
การศึกษา ปริญญาเอก: ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยGPA. 4.00 ( First Class Honour) และ Doctor of Public Administration from Ateneo de Davao  University และDoctor of Philosophy in Public Management from IU of the Neth
อ่านต่อ
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 • 4 มกราคม 2019 11:52
 • 54
 • 0
การศึกษา ปริญญาเอกDoctor of Business Administration in Human Resource Management Golden  State  University USA.ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) Human Resources Management (HRM)&nbs
อ่านต่อ