Company Profile
บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด

ความเป็นมา

 

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  เป็นสถาบันจัดอบรมที่ได้ก่อตั้งขึ้น  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพให้กับผู้บริหารในองค์กรยุคใหม่  อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรของท่านสามารถบริหารงานและบริหารบุคลากรให้ประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพสูงสุด ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ซึ่งทาง บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด   มีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งล้วนมากด้วยประสบการณ์ในการเสริมสร้างความรู้ให้แต่ละองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารคน การบริหารงาน และ การบริหารองค์กร  เป็นต้น

 

ปณิธานของบริษัท >> มุ่งมั่น:  ส่งเสริม   สร้างสรรค์  ใส่ใจ  สู่ศักยภาพของผู้นำ

 

การให้บริการของ บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด 

 TRAINING DEVELOPMENT PARTNER  (TDP)

บริการฝึกอบรมครบวงจร  (เสมือนเราคือฝ่ายฝึกอบรมในองค์กรท่าน) 

 

 การอบรมสัมมนา (Training Seminar)

- Inhouse and Public Programs

- Staff and executive levels

หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย  ครอบคลุมทุกสายงาน  ใช้งานได้จริง

  

 RENOVATION CAMP

แคมป์บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์

 

 ที่ปรึกษาธุรกิจ  (Business Consultancy)

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ  โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์  และเชี่ยวชาญโดยตรง

 

รูปแบบกิจกรรม และ การสอน

                     1.    รูปแบบกิจกรรม 

               -    Action Learning  - เรียนรู้ไปพร้อมกันกับการได้ลงมือทำ

                     -    Sharing  - แลกเปลี่ยนประสบการณ์

                     -    Q&A – ถามและตอบระหว่างการอบรม

                     -    Case study –  กรณีศึกษาต่างๆ

                     -    Workshop – การแก้ไขปัญหา / การวิเคราะห์  

                     -    Brainstorm –  ระดมความคิด

                2.    แนวการสอน

                     -    เน้นแนวการสอนแบบ Action Learning  มากกว่า การเรียนการสอนแบบปกติ 

                     -    เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงศักยภาพและ IDEA ให้มากที่สุด จาก Brainstorm

 

หลักสูตรการอบรมสัมมนา (Training Courses)

1. หลักสูตรการบริการ (Services)                                                                                                                      

2. หลักสูตรการขาย (Sales)

3. หลักสูตรการตลาด (Marketing)

4. หลักสูตรการจัดการและการพัฒนาพนักงาน (Management and HR Development)

5. หลักสูตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development)

6. กิจกรรม Walk Rally

 

ตัวอย่างหลักสูตร (Interesting Courses)

1. หลักสูตรการขาย และ การตลาด (Selling and Marketing)

• การสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales Team : Building and Developing)

• การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)

• เทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (Selling Techniques for Dynamic Customers)

• การเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ (Effective Negotiation Skills)

• การขายสำหรับพนักงานขายมือใหม่ (Selling Skills and Techniques for New Sales Reps) 

• เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการขายอย่างได้ผล (Effective Product/ Sales Presentation Techniques)

• ทักษะการจัดการข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างได้ผล (Effective handling objections, negotiation and sales closing Skills)

• การขายผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Telemarketing)

• เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)

• การจัดทำแผนการตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Plan)

• เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร (Customer Accessibility with Integrated Marketing Communication, IMC) 

• กลยุทธ์การตลาดแบบถึงลูกถึงคน (Below-the-Line Marketing Strategy)

 

2. หลักสูตรการบริการ (Services)

•   เทคนิคการให้บริการให้โดนใจลูกค้า (Services Techniques to Customers’ Heart)

• Service Mind 

• การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จนลูกค้าไม่หนี (Customer Relationship Management, CRM)

• รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management)

• การขายและบริการอย่างมีประสิทธิภาพทางโทรศัพท์ (Effective Selling and Services on Telephone)

 

3. หลักสูตรการจัดการ & พัฒนาพนักงาน (Management and HR Development)

• การบริหารคนให้ได้คนเก่งและคนดี (Talent Management: A Challenging     Approach)  

• หัวหน้าที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ (Supervisor/ Manager: A Role Model)

• ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Managerial Skills for New Generation Managers)

• การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency Development)

• การสอนงานและการประเมินผลงาน (Performance Coaching and Appraisal)

• การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation)

• การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

4. กิจกรรม Walk Rally หรือ Company Outing

• การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation)

• การสร้างทีมงาน (Team Building)

• ทัศนคติความเป็นเจ้าของธุรกิจ (Sense of ownership)

 

ตัวอย่างบริษัทและองค์กรที่ใช้บริการ (Our Customers)

• Dusit Executives Development Center (ในเครือโรงแรมดุสิตธานี)

• เซเว่น อีเลเว่น (CP 7-Eleven)

• สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

• สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)

• สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

• Toyota Motors (Thailand) Co., Ltd.

• Siam NISSAN Co., Ltd.

• TSL Auto Corporation (Mercedez Benz) 

• Toshiba (Thailand) Co., Ltd.

• Panasonic Management Co., Ltd.

• Thai Glico Co., Ltd.

• บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana PLC.)

• บจ.เซ็นทรัลรีเทล (Central Retail Corporation)

• บมจ. เสริมสุข (Pepsi)

• N.Y.K. Shipping Services

• Unithai Shipyard and Engineering

• IEC

• Brother (Thailand) Co., Ltd.

• Phayathai Hospital Group

• Bangkok Hospital-Chantaburi

• Sinphaet Hospital

• Bang Po Hospital

• Sports City (2002) Co., Ltd.

• บมจ. มั่นคงเคหะการ (Mankong Real Estate Group)

• Property Perfect PLC.

• บจ. ยัสปาล (Jaspal)

• กลุ่มบริษัท บางกอกฟอร์ซ (Bangkok Force Group)

• กลุ่มบริษัท Scientific Promotion Corporation

• บมจ. หอแว่น (Better Vision)

• OTIS Elevator (Thailand) Co., Ltd.

• CP Consumer Product Co., Ltd.

• CPF Training Center Co., Ltd.

• สถาบันพระปกเกล้า (King Prapokklao Institute)

• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Thai Commerce University)

• Unique Engineering and Construction Public Co., Ltd.

• บจ. ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม (Siam Cement Group)

• Wyeth-Ayerst (Thailand) Co., Ltd.

• Novo Nordisk Pharma

• PL Asia Pacific Co., Ltd. (PharmaLink)

• Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd.

• Diethelm (Thailand) Co., Ltd.

• ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayuthya)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank)

• ธนาคารเกียรตินาคิน (Kiatnakin Bank)

• ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank)

• BEC Tero PLC.

• Thai Ticket Major Co., Ltd.

• บจ.ไทยประกันชีวิต (Thai Life Insurance)

• บมจ. ไทยประกันภัย (Thai Insurance)

• บจ.เอซ อินชัวรันซ์ (ACE Insurance)

• บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIG C Supercenter)

• CDG House

• G-ABLE 

• Dapper

• Minor Food group

• บจ. เอสดีเอส เคอร์

• บมจ. สหโมเสคอุตสหกรรม

• บจ. ยูนิ-เพรสซิเดนท์ 

• RAM Automotive INC.

• DEP Engineering Co.,Ltd.

• บจ. ไบโอแมนูแฟคเจอริ่ง

• มูลนิธิเด็กอ่อน รัชดาภิเษก

• บจ. อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล 

• บจ. เซ้งเก้อร์ ไทย

• บจ. โพเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท

• บจ. ไปรษณีย์ไทย 

• บจ. เมด้า ฟาม่าร์ ประเทศไทย

 

 

ที่อยู่บริษัท

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-53002-31-1 

 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2615-4689

Hotline 086-336-2702 โทรสาร 0-2615-4479

 

Email: trainingbaydhej@gmail.com                               

Website:  www.เทรนนิ่งเบย์.com

Line ID: trainingbay