บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา (Consulting) ในขอบเขตดังนี้

 

 

 

1. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 • Competency and KPIs
 • ประเมินผลงาน และ โครงสร้างผลตอบแทน (Performance Evaluation and Salary Structure)
 • การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสู่ ศักยภาพ (Training Road Map)
 • Happy @ Workplace

 

 

2. พนักงานขาย และ การตลาด (Sales and Marketing)

 • การวางระบบการขาย และ การเพิ่มยอดขาย
 • การจัดโครงสร้างงานขาย และ พัฒนาทีมขาย
 • การสร้างแบรนด์ ให้ติดตา และ ตรึงใจผู้บริโภค (Powerful Branding)
 • การพัฒนาระบบ Telesales และ Telemarketing 
 • การพัฒนาทักษะ และ ลูกล่อลูกชนของพนักงานขายรายบุคคล

 

 

3. งานบริการ (Services)

 • การวางระบบงานบริการ
 • การจัดโครงสร้างงานบริการ และ พัฒนาทีมบริการ
 • การออกแบบโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • การพัฒนาระบบ Call Center
 • การสร้างมาตรฐานงานบริการ ทั้งกระบวนการ วิธีการ และ คำพูด (Services Standard)
 • การพัฒนาระบบ บริการหลังการขาย (After-Sales Service)
 • การสำรวจการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ (Mystery Shopping)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ และ มาดนักบริการ (Smart Personality)

 

 

  

ขอรับคำปรึกษาได้ที่ 0-2615-4689 หรือ 086-336-2702