Team Building .. ด้วยวิทยากรมืออาชีพ .. กับ
เทรนนิ่งเบย์

 . . . SENCE OF BELONGING . . .

 


กิจกรรม .. ที่สร้างความมีส่วนร่วม ... เพื่อกระตุ้น ... การทำงานเป็นทีม


ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน .. เพื่อบรรลุเป้าหมาย


ขององค์กร ด้วยทีมงานวิทยากรที่มากด้วยความเป็นมืออาชีพกว่า 30 ปี 

 

 

 

 

มากด้วยกิจกรรม เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ในการเปิดใจ กับการเรียนรู้ใหม่ ๆ .... สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในทีมงาน ภายใต้ความเป็นกันเอง สนุกสนาน ......... โดยมีการสร้างเงื่อนไขกิจกรรมของการแข่งขัน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความผูกพัน การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการทำงานอย่างมืออาชีพ แบบทีมงานคุณภาพ 

 

 

ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างทั้ง 4 ด้าน (Team Development, Teamwork Skills, Team Learning และ Team Spirit)

 

 

ตัวอย่างหลักสูตร

  • การสร้างทีมบิวดิ้ง
  • การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
  • การสร้างทีมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพทีม .. เพื่อความสำเร็จขององค์กร
  • การสร้างพลัง .. สร้างทีม .. ด้วยการกระชับสายใยสายสัมพันธ์
  • การพัฒนาทีมงาน .. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • ผู้บริหารกับการพัฒนาทีมงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาศักยภาพทีม .. ด้านการขาย, การบริการ, หัวหน้างาน, HR .. เป็นต้น

   

 กิจกรรมเสริมความรู้ .. สร้างสรรค์ความประทับใจ .. กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว .. เข้าใจกันและกัน ด้วยความสุข