หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 31 พ.ค. 62)
  • 2 กุมภาพันธ์ 2019
  • 2
  • 0
 การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบ
อ่านต่อ
หลักสูตร Time management (อบรม 1 ก.ค. 62)
  • 31 มกราคม 2019
  • 15
  • 0
Time Management for Effective Work การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ด้านการขายและการตลา
อ่านต่อ