หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (อบรม 27 มี.ค. 62)
  • 26 มกราคม 2019
  • 7
  • 0
การประยุกต์ใช้ MS-Excel สำหรับการวางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์   วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุตปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหา
อ่านต่อ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (HR for Non HR) (อบรม 5 เม.ย. 62)
  • 10 ธันวาคม 2018
  • 30
  • 0
เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่(HR for Non HR)   วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นน
อ่านต่อ
หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า (อบรม 24 เม.ย. 62)
  • 18 มีนาคม 2019
  • 0
  • 0
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า Sales Team Management to Stimulate Sales Target   วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปร
อ่านต่อ