หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 4 ม.ค. 2564)
  • 27 October 2020
  • 66
  • 0
  Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)   วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ
อ่านต่อ
หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 4 ม.ค. 64)
  • 27 October 2020
  • 76
  • 0
Powerful Leadership and Employee Engagement   วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก M
อ่านต่อ
หลักสูตร การตลาดยุค 4 G(4 G Marketing) อบรม 5 ม.ค. 2564
  • 3 November 2020
  • 58
  • 0
การตลาดยุค 4G (4 G Marketing)   วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทรวิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Managerวิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ  หัวหน้าง
อ่านต่อ